โครงการส่งเสริมพัฒนา กลุ่มคนพิการและครอบครัว สร้างความรู้ความเข้าใจ ในการดูแลคนพิการด้วยความอบอุ่น

วันอังคารที่ 14 สิงหาคม พ.ศ. 2561 นพ.สุรทัศน์ พงษ์นิกร รองนายกเทศมนตรีนครลำปาง ได้รับมอบหมายจาก ดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีฯ เป็นประธานเปิดกิจกรรมอบรมให้ความรู้แก่คนพิการและผู้ดูแลคนพิการ ภายใต้โครงการส่งเสริมและพัฒนากลุ่มคนพิการและครอบครัว ประจำปีงบประมาณ 2561
โดยกองสวัสดิการสังคม เทศบาลนครลำปาง ได้จัดกิจกรรมอบรมให้ความรู้ในหัวข้อ ทำอย่างไรให้ครอบครัวที่มีคนพิการอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข และความอบอุ่น แนวทางการดูแลสุขภาพกาย สุขภาพจิตใจ และการอยู่ร่วมกับคนพิการ ตลอดจนชี้แจงแนวทางการจัดสวัสดิการ สำหรับคนพิการและครอบ ครัว และการรับเบี้ยความพิการ ณ ห้องประชุมอุทยานการเรียนรู้เทศบาลนครลำปาง 

ร่วมแสดงความคิดเห็น