วันที่ 12 กันยายน 2561 เวลา 09.00 น. นายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดประชุมคระกรรมการอาสาสมัครเกษตร จังหวัดเชียงใหม่ ครั้งที่ 2/2561 ณ ห้องประชุมสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่
ปัจจุบันสถานการณ์มีประชากรที่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม และต้องเผชิญปัญหาและได้รับความเดือดร้อนต่างๆ ทั้งด้านการผลิต รายได้และคุณภาพชีวิต เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงของสภาพสังคมเศรษฐกิจและทรัพยากรธรรมชาติ ตลอดจนภัยธรรมชาติ ได้ส่งผลกระทบทั้งทางตรงและทางอ้อมต่อเกษตรกรเป็นอย่างมาก ซึ่งการแก้ไขปัญหาดังกล่าวจำเป็นที่แต่ละหมู่บ้านที่ทำการเกษตรจะต้อง มีข้อมูลที่ถูกต้อง มีแผนพัฒนาการเกษตรการประสานงานเพื่อถ่ายทอดเทคโนโลยีการเกษตรที่ดีและเหมาะสม ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตรต่อหน่วยงานที่รับผิดชอบ ในการที่จะได้ดำเนินการแก้ไขช่วยเหลือได้อย่างทันต่อเหตุการณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้เล็งเห็นความสำคัญในการบริการแก่เกษตรกรในระดับพื้นที่ของหมู่บ้านมาโดยตลอด และมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ จำนวน 16 หน่วยงานดำเนินงานอาสาสมัครเกษตร เป็นผู้รับผิดชอบทำหน้าที่ประสานงานและช่วยเหลือการปฏิบัติงานของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ถ่ายทอดความรู้ให้คาแนะนำปรึกษา และช่วยเหลือแก้ไขปัญหาเบื้องต้นด้านการเกษตร การประชาสัมพันธ์กิจกรรม โครงการของกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แก่ประชาชนในพื้นที่ ตลอดจนการเฝ้าระวังและแจ้งเหตุภัยธรรมชาติเหตุการณ์ฉุกเฉินทางการเกษตร จังหวัดเชียงใหม่จึงจัดประชุมคณะกรรมการระดับจังหวัด ดังกล่าวจำนวน 28 ราย จากทั้งสิ้น 2,077 รายของจังหวัด เพื่อสร้างเครือข่ายระหว่างอำเภอและจังหวัดร่วมขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวให้เป็นรูปธรรมและ มีประสิทธิภาพ ตลอดจนการขับเคลื่อนและพัฒนาศักยภาพอาสาสมัครเกษตรให้มีความรู้ ทักษะการปฏิบัติงาน และการสร้างความเข้มแข็งอาสาสมัครเกษตรในทุกมิติ ผ่านรูปแบบกระบวนการส่งเสริมให้เกิดเวทีถ่ายทอดความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ และสนับสนุนการรวมกลุ่มเครือข่าย และภาคีเครือข่าย ทั้งนี้ก็เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติงานภายใต้ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรแต่ละอำเภอต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น