สำนักงานพาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอนจัดการอบรมเชิงปฏิบัติการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เสริมความรู้สู่การเป็นร้านค้ามืออาชีพ
วันนี้ 14 ก.ย.61 นายเมธี บัวพึ่ง พาณิชย์จังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานมอบเกียรติบัตรจากกระทรวงพาณิชย์ ให้ร้านค้าที่ได้ผ่านการอบรมหลักสูตร “ยกระดับธงฟ้าประชารัฐสู่การเป็นมืออาชีพ” ตามโครงการยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐเพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ ณ ห้องประชุมบ้านไม้แดง อ.แม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน โดยมีนายพงศ์พีระ ชูชื่น นายอำเภอแม่สะเรียง เป็นประธานเปิดการอบรมผู้ประกอบการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ แม่ฮ่องสอนสายใต้ 3 อำเภอประกอบด้วย อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อยและอำเภอสบเมย จำนวน 85 ร้าน เข้าร่วมอบรมระหว่างวันที่ 10 -14 กันยายน 2561
เพื่อพัฒนาศักยภาพและยกระดับร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ เพื่อรองรับนโยบายผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ อีกทั้งเพื่อ สร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในชุมชนท้องถิ่นและขับเคลื่อนเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคงยั่งยืน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่องการบริหารธุรกิจอย่างง่าย การจัดทำบัญชีและการบริหารภาษี การเชื่อมโยงรวบรวมและกระจายผลิตภัณฑ์ชุมชนและท้องถิ่น หลักเกณฑ์เงื่อนไขและกฎกติกาที่ร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ต้องถือปฏิบัติ โดยนายสุพจน์ คำมะนิด อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน นส.บุปผา คำนวณ อาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชภัฎเชียงใหม่วิทยาลัยแม่ฮ่องสอน และนายคณพศ ธนวรดล ผู้เชี่ยวชาญด้านการบริหาร หจก.ธนวรดลสำหรับจังหวัดแม่ฮ่องสอนมีผู้ประกอบการร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการร้านค้าธงฟ้าประชารัฐ ที่ได้รับการติดตั้งเครื่อง edc แล้วจำนวน 191 ร้านค้า แบ่งเป็นร้านค้าธงฟ้าประชารัฐประเภททั่วไป 181 ร้าน/ประเภทร้านขายยา 8 ร้านและประเภทโมบายเคลื่อนที่ 2 ร้านค้า ครอบคลุมพื้นที่ทุกตำบล ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น