น.ส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวว่า “เชียงใหม่เมืองดนตรี” เป็นโครงการที่วางโครงสร้างเมืองเชียงใหม่ให้มีระบบบริหารจัดการศิลปวัฒนธรรมทางดนตรีและการแสดงที่แข็งแกร่ง สร้างวัฒนธรรมดนตรีเมืองเชียงใหม่ให้ชัดเจน และสอดคล้องกับกระแสโลก เชื่อมโยงและดึงดูดนักท่องเที่ยว เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจให้เติบโตไปพร้อมกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของพลเมืองเชียงใหม่อย่างยั่งยืน ภายใต้ชื่อ “Music of City ” พร้อมกับนิยามเมืองเชียงใหม่ว่า “เมืองแห่งดนตรีและศิลปะการแสดงล้านนา” หรือ “City of Lanna Music and Performing Arts” “โครงการนี้มีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาศิลปะดนตรีและการแสดงของเมืองเชียงใหม่ ทั้งในแบบจารีตและร่วมสมัยให้เป็นที่รู้จักในระดับสากล ส่งเสริมและพัฒนาให้เมืองเชียงใหม่เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางดนตรีแห่งหนึ่งของโลก พร้อมมีส่วนในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่การท่องเที่ยวซึ่งสร้างรายได้หลักให้แก่เมืองเชียงใหม่ อีกทางก็จะเป็นการช่วยเพิ่มรายได้ของประชาชนในท้องถิ่นด้วย อีกประการที่สำคัญ เมื่อมีการจัดระบบการบริหารจัดการดนตรีและศิลปะการแสดงให้มีระบบที่ดี ดนตรีและการแสดงสามารถเป็นเครื่องมือในการยกคุณภาพชีวิตของพลเมืองเชียงใหม่ให้ดีขึ้น ให้คนเชียงใหม่มีความสุขมากยิ่งขึ้น” รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าว
น.ส.ปราณปริยา พลเยี่ยม ท่องเที่ยวและกีฬา จังหวัดเชียงใหม่  กล่าวต่อว่า สำหรับโครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” สอดรับอย่างดียิ่งกับการที่เชียงใหม่เป็น “นครแห่งชีวิตและความมั่งคั่ง” โดยจะไปเสริมเพิ่มเติมในด้านศิลปะ วัฒนธรรม ดนตรี และการท่องเที่ยว อันจะเป็นการกระตุ้นเศรษฐกิจและเสริมขีดความสามารถในการแข่งขันกับเมืองท่องเที่ยวอื่นๆ ในระดับสากลได้ต่อไป เชิญชวนมาร่วมงานที่จะเกิดขึ้นภายใต้โครงการ “เชียงใหม่เมืองดนตรี” ซึ่งจะจัดบริเวณหน้าห้างเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช็อปปิ้ง เซ็นเตอร์ ซึ่งจะได้พบกับศิลปินทั้งชาวไทยแต่ต่างประเทศมากมาย อาทิ ครูแอ๊ด เดอะสะล๊อ,วงโก๋อาร์ม,ไม้เมือง,มิกซ์ มิเตอร์,นกแล,ปราโมทย์ วิเลปะนะ,เกสร ขวัญลดา,วิทูร ใจพรหม,อ้อม รัตนัง,นพพร  นครพิงค์,น้อง ปฏิญญา,ไวท์ คุณพระช่วย,เต๋า สมชาย เข็มกลัด,มุกดา ยาใจ,เก่ง ธชย,ประเสริฐ คาเนชั่น,อ็อด ไพศาล,เอ็ด วัชรินทร์, ระหว่างวันที่  15 – 18 พฤศจิกายน 2561 ตั้งแต่เวลา 16.00 น.เป็นต้นไป.

ร่วมแสดงความคิดเห็น