เตรียมเฮ !! ขยายเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดถึง 6 ปี พร้อมขยับเพิ่มฐานรายได้ ตามบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

พล.อ.อนันตพร กาญจนรัตน์ รมว.พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เผยถึงความคืบหน้าการเสนอปรับปรุง โครงการเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ปัจจุบันให้เงิน 600 บาท/เดือน กับเด็กแรกเกิดถึง 3 ปี ที่อยู่ในครอบครัวยากจน รายได้ไม่เกิน 3,000 บาท/เดือน
ขณะนี้กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) ได้เสนอรูปแบบการจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิดขึ้นมาที่ พม.แล้ว อยู่ระหว่างการพิจารณาในรายละเอียดถึงข้อมูลต่างๆ
คณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ (กดยช.) เห็นชอบ 3 รูปแบบประกอบด้วย
1. เงินอุดหนุนเด็กอายุ ระหว่าง 0-6 ขวบ แบบถ้วนหน้า
2. เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี
3.เงินอุดหนุนเด็กอายุ 0-6 ขวบ โดยใช้ฐานรายได้เดิม คือ 36,000 บาท/คน/ปี
มอบให้ ดย.ไปศึกษาข้อมูลรายละเอียดให้ชัดเจน ทั้งในส่วนของอายุและการใช้งบประมาณ จากนั้นให้ทำหนังสือเวียน เสนอคณะกรรมการส่งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชนแห่งชาติ เสนอความเห็นให้กรม กิจการเด็กเเละเยาวชน สรุปที่จะจัดสรรเงินอุดหนุนเด็กอายุเด็กแรกเกิดถึง 6 ขวบ โดยขยายฐานรายได้เป็น 100,000 บาท/คน/ปี ตามโครงการบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ และคาดว่าจะเสนอเข้าที่ประชุมคณะรัฐ มนตรี พิจารณาภายในเดือน พ.ย.นี้ ซึ่งหากเห็นชอบก็สามารถดำเนินการได้ทันที

ร่วมแสดงความคิดเห็น