นักเรียนจำนวนกว่า 3 พันคน ในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 แห่เข้าร่วมการแข่งขันทักษะ งานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน สู่ความเป็นเลิศ ณ สนามหน้าที่ว่าการอำเภอแม่สะเรียง จ.แม่ฮ่องสอน นายประจวบ อาจารพงษ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมหัวหน้าส่วนราชการในพื้นที่ร่วมพิธีเปิดงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 พร้อมเยี่ยมชมนิทรรศการผลการปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practice) ของศูนย์เครือข่ายพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา จำนวน 21 ศูนย์ และร่วมเป็นกำลังใจให้กับนักเรียนที่ร่วมแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการประดิษฐ์นวัตกรรม ในครั้งนี้ ณ บริเวณสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอนเขต 2 อ.แม่สะเรียง 

โดยมี คณะนักเรียนและครู จำนวนกว่า 3,000 คน จาก 172 โรงเรียน ในพื้นที่ อ.แม่สะเรียง อ.แม่ลาน้อย และ อ.สบเมย ภายใต้สังกัด สพป.มส.เขต2 ร่วมแข่งขันในงานมหกรรมความสามารถทางศิลปหัตถกรรม วิชาการ และเทคโนโลยีของนักเรียน ปีการศึกษา 2561 ระหว่างวันที่ 8 -10 พฤศจิกายน 2561 โดยจะมีกิจกรรมการแข่งขันทักษะทางวิชาการ วิชาอาชีพ วิชาศิลปะ ดนตรี นาฏศิลป์ และการประดิษฐ์นวัตกรรม ใน 18 หมวดวิชา รวมทั้งหมด 273 กิจกรรมการแข่งขัน เพื่อเป็นเวทีให้นักเรียนได้แสดงออกถึงความรู้ความสามารถ และทักษะในการแก้ไขปัญหาตลอดจนเป็นการเผยแพร่ผลงานการจัดการทางการศึกษาของแต่ละโรงเรียนสู่สาธารณชน 

ทั้งนี้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแม่ฮ่องสอน เขต 2 รับผิดชอบพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง อำเภอแม่ลาน้อย และอำเภอสบเมย มีโรงเรียนในสังกัด จำนวน 176 โรงเรียน นักเรียนในความรับผิดชอบ ประมาณ 17,664 คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ประมาณ 1,583 คน ซึ่งโรงเรียนในสังกัดส่วนใหญ่เป็นโรงเรียนที่ตั้งอยู่ในพื้นที่สูงและห่างไกลทุรกันดารการคมนาคมลำบาก สำหรับ สพป.มส. เขต 2 มีพันธกิจที่จะเพิ่มโอกาสทางการศึกษาให้กับเยาวชนในพื้นที่ ให้ได้รับการศึกษาขั้นพื้นฐานอย่างทั่วถึง เสมอภาค และมีคุณภาพตามมาตรฐานสากล เพื่อให้นักเรียนทุกคนพัฒนาไปสู่ความเป็นเลิศ