เมื่อวันที่ 25 พ.ย.2561 นายอุดม แปงทิศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 รักษาการตำแหน่ง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2561 ณ สนามกีฬา สมโภช 700 ปี เมืองเชียงใหม่

นายอุดม แปงทิศ รอง ผอ.สพป.เชียงใหม่ เขต1 กล่าวว่าขอชื่นชมในความความมีศักยภาพของโรงเรียน ที่สามารถจัดกิจกรรมที่ยิ่งใหญ่ ที่แสดงให้เห็นถึงความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรในโรงเรียนทุกคน และขอขอบคุณ ผู้ปกครองนักเรียน หน่วยงาน บริษัท ห้างร้าน และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่าย ที่ได้ช่วยเหลือสนับสนุนส่งเสริม ให้การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย

การกีฬา เป็น ภาษาสากลที่ทุกสังคม ทุกชาติ ทุกภาษา ต่างเข้าใจได้เป็นอย่างดี เพราะกีฬาได้กลายเป็นสิ่งสร้างเสริมสุขภาพทั้งทางกายและใจ แก่นักกีฬาและผู้เข้าร่วมในกิจกรรมทุกคน ตลอดทั้งยังก่อให้เกิดความเข้าใจ ความเห็นใจ และความสามัคคีให้กับผู้เล่น และผู้เกี่ยวข้องทุกฝ่าย ขอให้นักกีฬาทุกคนได้โปรดช่วยผดุงรักษาไว้ ซึ่งภาษาสากลนี้ไว้อย่างเต็มที่ ขออวยพรให้การจัดกิจกรรมในวันนี้ประสบความสำเร็จตามที่ได้ตั้งจุดมุ่งหมายไว้ทุกประการ

นายสวงษ์ ไชยยา ผอ.โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ กล่าวว่าการจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ของโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ ได้ถือปฏิบัติเป็นประจำทุกปีมาโดยตลอด โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อให้นักเรียนได้รู้จักใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ ด้านการเล่นกีฬา ยิ่งไปกว่านั้นยังเป็นการสนับสนุนให้นักเรียน ที่มีความสามารถทางด้านกีฬา ได้แสดงออกในรูปของการแข่งขันอีกทางหนึ่งด้วย

การจัดการแข่งขันกีฬาสีสัมพันธ์ในวันนี้ จัดขึ้น ระหว่างเวลา 09.00 – 16.00 น. มีการแข่งขันกรีฑาแยกเป็น 2 ระดับคือ ระดับชั้นอนุบาล และระดับประถมศึกษา นอกจากนั้น คณะกรรม การจัดการแข่งขัน ยังได้จัดให้มีกิจกรรมกีฬาระหว่างผู้ปกครองนักเรียนแต่ละระดับชั้น เพื่อเสริมสร้างความสมัคร-สมานสามัคคี อีกทั้งเป็นการประสานความร่วมมือร่วมใจระหว่างบ้านและโรงเรียน

การจัดการแข่งขันในครั้งนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จากหน่วยงาน องค์กร ผู้ปกครอง บริษัท ห้างร้าน ให้ การสนับสนุนการจัดการแข่งขันและสวัสดิการในกลุ่มสีต่างๆ ตลอดทั้งบรรดาสื่อมวลชน หลายสาขาที่ให้การสนับสนุน ด้านการประชาสัมพันธ์ การจัดงานมาโดยตลอด เป็นผลให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอได้รับความขอบคุณเป็นอย่างสูงไว้ ณ ที่นี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น