เมื่อวันที่ 6 ธันวาคม 2561 ณ ห้องประชุมเอื้องคำ อาคารราชภัฏเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่อาจารย์ ดร.ถนัด บุญชัย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี ผู้อำนวยการกอง หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน และคณะเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จังหวัดจันทบุรี จำนวน 55 คน


พร้อมกันนี้ได้บรรยายข้อมูลและตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ให้แก่คณะศึกษาดูงาน ในโอกาสเดินทางมาศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การบริหารจัดงานต่าง ๆ ของกองกลาง กองนโยบายและแผน กลุ่มงานสภามหาวิทยาลัย กลุ่มงานอาคารสถานที่ และงานตรวจสอบภายใน ตามโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร ประจำปี 2562 เพื่อพัฒนาศักยภาพบุคลากรให้มีความรู้สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น พร้อมเสริมสร้างวิสัยทัศน์และเครือข่ายความร่วมมือซึ่งกันและกัน

โอกาสนี้ได้รับเกียรติจาก คุณศิริเพ็ญ ผ่อนจัตุรัส ผู้อำนวยการสำนักงานอธิการบดี พร้อมด้วยผู้อำนวยการสำนักงานสภามหาวิทยาลัย ผู้อำนวยการสำนักงานตรวจสอบภายใน ผู้อำนวยการกองคลัง กองนโยบายและแผน กองอาคารสถานที่ กองกลาง หัวหน้างานและตัวแทนบุคลากรสังกัดสำนักงานอธิการบดี ร่วมให้การต้อนรับ จากนั้นคณะศึกษาดูงานได้เข้าเยี่ยมชมและร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนวิธีการดำเนินงาน แนวทางแก้ไขปัญหาในส่วนงานต่าง ๆ ได้แก่ งานบริหารงานทั่วไป งานสภามหาวิทยาลัย งานการเงิน งานประชาสัมพันธ์ งานวินัยและนิติกร งานนโยบายและแผน งานพัสดุ งานเลขานุการ งานอาคารสถานที่ งานตรวจสอบภายใน งานยานพาหนะ งานช่างและงานอนามัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น