เมื่อเวลา 09.00 น.วันที่ 7 ธันวาคม 2561 ที่หอประชุมโรงเรียนสตรีศรีน่าน อ.เมือง จ.น่าน นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผวจ.น่าน เป็นประธานในพิธีเปิดงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประ เทศไทย) โดยมี นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัด จ.น่าน/ หน.ส่วนราชการ หน.หน่วยงานภาครัฐ /รัฐวิสาหกิจ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม ร่วมงาน มี นายศาตปัญญ์ สีดานนท์ ผอ.สนง. ป.ป.ช. ประจำ จ.น่าน กล่าวรายงาน

ตามที่ประชุมใหญ่สมัชชาสหประชาชาติ (UN) มีมติเห็นชอบให้ วันที่ 9 ธันวาคม ของทุกปีเป็นวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล ซึ่งตรงกับวันที่ประเทศภาคีสมาชิกสหประชาชาติ (UN) รวมทั้งประเทศไทย เข้าร่วมลงนามในอนุสัญญาสหประชาชาติ ว่าด้วยการต่อต้านการทุจริต ค.ศ. 2003 ซึ่งมีเป้าหมายเพื่อให้ประชาคมโลก ได้ตระหนักถึงภัยร้ายแรงที่เกิดจากการคอร์รัปชันและเพื่อประกาศเจตนารมณ์ร่วมกัน ในการรณรงค์ต่อต้านคอร์รัปชันอย่างจริงจัง

ประเทศไทยในฐานะที่เป็นประเทศสมาชิกขององค์การสหประชาชาติ (UN) รัฐบาลร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ องค์กรต่อต้านคอร์รัปชัน (ประเทศไทย) และภาคีเครือข่ายภาคประชาสังคม ได้ร่วมกันจัดการวันต่อต้านคอร์รัปชันสากลขึ้น เพื่อเป็นตัวแทนของประชาชนชาวไทย ในการแสดงจุดยืนร่วมกัน ว่าเราจะที่ไม่ทนต่อการทุจริต

โดยกำหนดจัดงานทุกจังหวัดพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อแสดงเจตนารมณ์ของผู้นำที่มีความมุ่งมั่น ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต / เพื่อให้กลไก หน่วยงาน องค์กรที่เกี่ยวข้องและภาคีเครือข่าย ร่วมกันขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาการทุจริตอย่างต่อเนื่อง / เพื่อให้เกิดการรับรู้ ตื่นตัว ไม่ทนต่อการทุจริต เข้ามามีส่วนร่วมในการต่อต้านการทุจริต และการสร้างวัฒนธรรมสุจริต / เพื่อให้คนไทยและนานาชาติ รับรู้ถึงการดำเนินการและความพยายามแก้ไขปัญการทุจริตของประเทศไทย

นายศาตปัญญ์ สีดานนท์ ของ ผอ.สนง.ป.ป.ช. ประจำ จ.น่าน กล่าว่า จ.น่าน มิได้มีปัญหาการทุจริตมาก เมื่อเทียบกับจังหวัดอื่น แต่ก็ยังถือว่ามีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาเข้ามาที่ สนง.ป.ป.ช. อย่างต่อเนื่อง ซึ่งข้อมูล ณ สิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 พบว่า มีเรื่องร้องเรียนกล่าวหาที่อยู่ระหว่างดำเนินการ 64 เรื่อง ดำเนินการแล้วเสร็จจำนวน 37 เรื่อง โดยพบว่าส่วนใหญ่เป็นเรื่องเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง การละเว้นหรือปฏิบัติหน้าที่มิชอบ และการเสนอราคาต่อหน่วยงานรัฐ (ฮั้ว) ตามลำดับ ปัจจุบัน พ.ร.บ.ประกอบรัฐธรรมนูญ ว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2561 

ซึ่งเป็นกฎหมายที่มีบทกำหนดโทษที่รุนแรงมากขึ้น ได้ประกาศใช้บังคับแล้ว แต่การแก้ไขปัญหาการทุจริตไม่สามารถกระทำได้ โดยการบังคับใช้กฎหมายกับหน่วยงานภาครัฐเพียงอย่างเดียว ยังจำเป็นต้องมีการเสริมสร้าง ส่งเสริมค่านิยม และกระตุ้นให้เกิดจิตสำนึกและการมีส่วนร่วมของประชาชน ในการแก้ไขปัญหาการทุจริต การรณรงค์กิจกรรมงานวันต่อต้านคอร์รัปชันสากล (ประเทศไทย) ปีนี้ใช้แนวคิด “Zero Tolerance คนไทยไม่ทนต่อการทุจริต”

หวังให้เกิดกระแส การตระหนักรู้ว่าการทุจริตโกงชาติเป็นเรื่องใกล้ตัวเรา ที่ก่อให้เกิดความเสียหาย อย่างรุนแรง การทุจริตทุกรูปแบบเป็นเรื่องที่ยอมรับไม่ได้ และจะไม่ทนต่อการทุจริตทุกรูปแบบอีกต่อไป การสร้างความตระหนักถึงค่านิยมของการไม่โลภ การเห็นประโยชน์ส่วนรวมมากกว่าประโยชน์ส่วนตน อันเป็นพื้นฐานสำคัญของสุจริตชน

ร่วมแสดงความคิดเห็น