เทศบาลนครลำปาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้างเมืองจักรยาน

เทศบาลนครลำปาง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้างเมืองจักรยาน และพิธีลงนามสัญญาการยืมรถจักรยานสำหรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันในชุมชนต้นแบบ 9 แห่ง

ที่ห้องประชุมราชาวดี เทศบาลนครลำปางดร.กิตติภูมิ นามวงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง เป็นประธานเปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานเทศบาลนครลำปาง โดยมีบุคลากรในสังกัด และผู้นำชุมชนเขตเทศบาลฯ ร่วมรับฟังการบรรยายสรุปผลการดำเนินงานกิจกรรมปั่นจักรยานในรอบปี พ.ศ. 2561 ที่ผ่านมา พร้อมหารือแนวทางการจัดทำแผนปฏิบัติการรณรงค์การปั่นจักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ในปี พ.ศ. 2562 ร่วมเวทีเสวนาเพื่อรับทราบปัญหาและความต้องการของประชาชนในชุมชน แลกเปลี่ยนทัศนคติการใช้จักรยานในวิถีชีวิตประจำวัน ระบุจุดเสี่ยงอันตรายเพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางถนน ตลอดจนร่วมพิธีลงนามสัญญาการยืมรถจักรยานสำหรับใช้ในวิถีชีวิตประจำวันกับคณะทำงานสร้างเมืองจักรยานประจำชุมชน 9 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนศรีล้อม-แสงเมืองมา ชุมชนแจ่งหัวริน-สันโค้ง ชุมชนประตูต้นผึ้ง-ท่านางลอย ชุมชนช่างแต้ม ชุมชนศรีเกิด ชุมชนบ้านหน้าค่าย ชุมชนถาวรสุข ชุมชนการเคหะนครลำปาง และชุมชนเจริญประเทศ ทั้งนี้ เพื่อขับเคลื่อนวาระเทศบาลนครลำปาง ที่จะสร้างนครลำปางให้เป็นเมืองแห่งจักรยานต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น