นายทินกร อุตตะมะ รองนายกเทศมนตรีเมืองต้นเปา กล่าวว่า เทศบาลต้นเปาร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย องค์กรภาครัฐและเอกชนจังหวัดเชียงใหม่ กำหนดจัดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 ประจำปี 2562 ขึ้น ในระหว่างวันที่ 18 – 20 มกราคม 2562 ณ บริเวณหมู่บ้านบ่อสร้าง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว และประชาสัมพันธ์ หมู่บ้านร่มบ่อสร้าง ส่งเสริมให้มีการอนุรักษ์อาชีพทำร่มบ่อสร้าง ซึ่งเป็นศิลปะหัตถกรรมพื้นบ้านของประชาชนในท้องถิ่น สนับสนุนให้ท้องถิ่นเป็นแหล่งท่องเที่ยวทางศิลปะวัฒนธรรมในอันที่จะดึงดูดให้นักท่องเที่ยว ทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ สอดคล้องกับ นโยบายหลักของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยและแผนพัฒนาการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ โดยพิธิเปิดงานเทศกาลร่มบ่อสร้างและหัตถกรรมสันกำแพง ครั้งที่ 36 จัดขึ้นในวันที่ศุกร์ที่ 18 มกราคม 2562 เวลา 18.00 น.

ทั้งนี้ ภายในงานมีกิจกรรมต่างๆได้แก่การแสดงศิลปะวัฒนธรรมล้านนา กิจกรรมแม่ญิงขี่รถถีบกางจ้อง พิพิธภัณฑ์บอกเล่าเรื่องราวร่มบ่อสร้าง กาดหมั้วคนเมือง การจำหน่ายสินค้าพื้นเมือง/ร่มบ่อสร้าง ลดราคา ทั้งหมู่บ้าน การประกวดภาพถ่าย กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม Thailand – Indonesia กิจกรรมถนนศิลปะสู่ชุมชน การประกวดหนูน้อยบ่อสร้างและการประกวดธิดาร่มบ่อสร้างประจำปี 2562 ในปีนี้ได้เชิญชวนนักท่องเที่ยวแต่งกายด้วยชุดพื้นเมืองหรือชุดไทยล้านนาก๋างจ้องเดินเที่ยวในงาน เพื่อเป็นการสืบสานการแต่งกายแบบล้านนาอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น