เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นายกิตติ์ธเนศ พันธ์ภานุฉัตร์ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ปฐมนิเทศและให้โอวาทครูผู้ช่วยใหม่ของจังหวัดเชียงใหม่ ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวฝากให้ครูผู้ช่วยใหม่ สอนคนให้เป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์

โดยขอให้ตระหนัก 3 ข้อ ดังนี้ 1.ต้องมีความใส่ใจ 2. ขอให้ทำทันที และ 3.มีความรับผิดชอบ พร้อมทั้งได้ฝากครูรุ่นใหม่ ให้มีคุณค่าของความเป็นครู สอนให้เด็กมีคุณธรรม ครูต้องเป็นต้นแบบที่ดี สอนให้นักเรียนอ่านออกเขียนได้ คิดวิเคราะห์เป็น และให้ทำงานเป็นทีมเพื่อก่อให้เกิดความสามัคคีต่อไป

โดยในครั้งนี้ กศจ.เชียงใหม่ได้เรียกบรรจุและแต่งตั้งรอบที่ 5 จำนวน 69 ราย และมีผู้มารายงานตัวเลือกโรงเรียน จำนวน 65 ราย สละสิทธิ์ จำนวน 4 ราย ได้แก่ วิชาเอก คณิต ศาสตร์ 2 ราย , วิชาเอกเกษตร จำนวน 1 ราย และวิชาเอกประถมศึกษา จำนวน 1 ราย

ร่วมแสดงความคิดเห็น