เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2561 นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย เป็นประธานเปิดกิจกรรม”เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0” ประจำปีการศึกษา 2561 ณ ลานอาคารวชิรดารา โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย

นายบุญเสริญ สุริยา ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า การจัดกิจกรรมแนะแนวการศึกษาเป็นกิจกรรมที่ทำให้ผู้เรียนได้เรียนรู้อย่างหลากหลาย ส่งเสริมให้ผู้เรียนค้นพบความสามารถ ความถนัด ความสนใจ ตามศักยภาพของตนเอง และนำไปสู่การพัฒนาและนำไปใช้ในการประกอบอาชีพในอนาคต

กิจกรรมแนะแนวมีความจำเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากยังมีผู้เรียนเป็นจำนวนมากที่ยังไม่มีเป้าหมายในชีวิต ไม่สามารถค้นหาศักยภาพและความสามารถของตนเองได้ และสุดท้ายก็ไม่ประสบความสำเร็จ หากพวกเขาได้รับความรู้ที่ถูกต้อง ได้รับการแนะแนวที่ถูกทาง ก็จะสามารถนำพวกเขาเข้าไปสู่อาชีพการงานที่ดีที่เหมาะสมและสามารถทำให้พวกเขาดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

เพราะฉะนั้นในการจัดกิจกรรม เปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0 ครั้งนี้ขอให้นักเรียนทุกคนตั้งใจรับความรู้ เพื่อประโยชน์ของตนเองในอนาคต และขอขอบคุณเจ้าหน้าที่จากสำนักงานจัดหางาน คณะครูจากสถาบันการศึกษาต่างๆที่มาร่วมจัดนิทรรศการความรู้

น.ส.มาติกา กันต์กวี หัวหน้างานแนะแนวโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวว่า โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จัดกิจกรรมเปิดโลกกว้างสู่เส้นทางการศึกษาและอาชีพ Thailand 4.0 ประจำปีการศึกษา 2561 ครั้งนี้เพื่อให้นักเรียนมีเจตคติที่ดีต่อกิจกรรมแนะแนวและเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนได้รับประสบการณ์ตรงนอกเหนือจากการเรียนในห้องเรียนและนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

อีกทั้งเพื่อให้นักเรียนมีความรู้และทักษะเรื่องงานอาชีพตลอดจนให้นักเรียนสามารถเลือกแนวทางศึกษาต่อและประกอบอาชีพได้ตามศักยภาพของตนเอง โดยมีเจ้าหน้าที่สำนักงานจัดหางานจังหวัดเชียงใหม่ คณะวิทยากร คณะครู อาจารย์ จากสถาบันการศึกษาต่างๆจำนวน 30 สถาบันและมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรม ได้แก่ นักเรียนชั้น ม.3 และ ม.6 โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จำนวน 1,249 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น