กรรมการชมรม องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (อปท.)จ.เชียงใหม่ กล่าวว่า เห็นด้วยกับระเบียบ มท.ว่าด้วยรายจ่ายเกี่ยวกับทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา และการให้ความช่วยเหลือนักเรียนของอปท. พ.ศ. 2561 โดยให้อปท. สามารถตั้งงบฯสงเคราะห์และพัฒนาด้านการศึกษาสำหรับนักศึกษาและนักเรียน ซึ่งอปท.ในเชียงใหม่กว่า 211 แห่งนั้น บางส่วนก็พยายามหาช่องทางอุดหนุนด้านนี้มาตลอด ถ้ามีระเบียบรองรับก็จะทำงานได้ง่ายขึ้น


ด้านนายสุทธิพงษ์ จุลเจริญ อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ( สถ. )เปิดเผยว่า ระเบียบนี้ มีสาระสำคัญคือ อปท. อาจมีรายจ่ายเป็นทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษา หรือช่วยเหลือนักเรียนซึ่งยากจนหรือด้อยโอกาส ตามอำนาจหน้าที่ตามความจำเป็นและเหมาะสม โดยคำนึงถึงสถานะการเงินการคลัง

ถ้ารายได้จริงไม่เกิน50ล้านบาท ตั้งงบได้ไม่เกินร้อยละ3 แต่ไม่เกิน1ล้านบาท ถ้าเกิน50ล้านบาท แต่ไม่เกิน200ล้านบาท ตั้งงบได้ไม่เกินร้อยละ2.5 แต่ไม่เกิน3ล้านบาท และรายได้จริงเกิน200ล้านบาท ขึ้นไป ตั้งงบได้ไม่เกิน2% แต่ไม่เกิน5ล้านบาท
เงื่อนไขต้องเป็นผู้ที่มีภูมิลำเนาอยู่ในพื้นที่ของอปท.ติดต่อกันไม่น้อยกว่า1 ปี และยากจนหรือด้อยโอกาส ยื่นคำขอต่อผู้บริหารท้องถิ่น และให้ อปท.ส่งคำขอดังกล่าวให้คณะกรรมการช่วยเหลือประชาชนของอปท. ตามระเบียบมหาดไทย


ทั้งนี้การให้ทุนในหลักสูตรที่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า แต่ต้องไม่สูงกว่าระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และเป็นผู้ที่ศึกษาอยู่ในสถาบันการศึกษาของรัฐเบิกได้ตามอัตราที่สถาบันการศึกษากำหนด แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ33,000บาท/คน
ระดับเด็กเล็ก เด็กอนุบาล และประถมศึกษา ไม่เกินภาคการศึกษาละหนึ่งพันบาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ2พันบาท/คน ระดับมัธยมต้น ไม่เกินภาคการศึกษาละ2 พันบาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ4 พันบาท/คน และระดับมัธยมปลายหรือเทียบเท่า ไม่เกินภาคการศึกษาละ3 พันบาท/คน แต่ไม่เกินปีการศึกษาละ6 พันบาท/คน ระเบียบดังกล่าวจะมีผลบังคับใช้หลังจากประกาศในราชกิจจาฯเร็วๆนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น