เทศบาลนครเชียงใหม่ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวางแผนการเดินทางและการขน ส่งเมืองเชียงใหม่ ตามแนวคิดการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการคืน ความสดใสและสร้างความมีชีวิตชีวา ให้กับเมืองเก่าเชียงใหม่ ด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว”

เมื่อวันที่ 11 มกราคม 2562 พล.ท.ภาณุ โรจนวสุ รองนายกเทศมนตรีนครเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุมเชิงปฏิบัติการ “โครงการวางแผนการเดินทาง และการขนส่งเมืองเชียง ใหม่ ตามแนวคิดการเดินทางแบบคาร์บอนต่ำ ผ่านระบบการเปลี่ยนแปลงและรูปแบบการคืนความสดใส และสร้างความมีชีวิตชีวา ให้กับเมืองเก่าเชียงใหม่ ด้วยการลดการใช้รถยนต์ส่วนตัว” โดยเทศบาลนครเชียงใหม่ Connective Cities (GIZ) และความร่วมมือจากภาคเอกชนและภาคประชาสังคม ในการวางแผนการคมนาคมขนส่งของเมืองเชียงใหม่ และการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ ระบบการคมนาคมขนส่งที่มีประสิทธิภาพ

โดยเฉพาะอย่างยิ่งสําหรับเมืองเชียงใหม่ ซึ่งมีอัตราการขยายตัวทางด้านเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงด้านสังคมและประชากร ส่งผลต่อปริมาณการเดินทางต่อวันและอัตราการครอบครองยานพาหนะส่วนบุคคล ที่มีแนวโน้มเพิ่มสูงขึ้นทุกปี และปัจจุบันมีการรณรงค์ให้เกิดการใช้ถนนร่วมกับจักรยานและเห็นเป็นรูปธรรมมากขึ้น ซึ่งเมืองเชียงใหม่ มีระบบจักร ยานสาธารณะ MoBike โดยจักรยานเป็นเครื่องมือที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม และมีประสิทธิภาพต่อการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก เพื่อมุ่งสู่สังคมคาร์บอนต่ำอย่างแท้จริง

นอกจากนั้น เทศบาลฯ ยังมีการให้บริการรถเมล์สาธารณะ “รถเมล์ขาว” จำนวน 3 สาย และพัฒนายกระดับให้มีมาตรฐานการบริการที่ดีต่อไป รวมถึงภาคเอกชนที่ได้รับสัมปทานให้บริ การรถเมล์สาธารณะ RTC เพื่อให้ผู้โดยสามารถเข้าพื้นที่ได้อย่างรวดเร็ว ปลอดภัย และทันเวลา ประกอบกับเมืองเชียงใหม่ เป็นเมืองท่องเที่ยวระดับโลก มากมายด้วยวัฒนธรรม วัดวาอาราม อาหารการกิน ยังคงต้องการให้เขตที่พื้นเมืองเก่าเชียงใหม่ เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่มีชีวิตชีวา มีความสุข

ทั้งนักท่องเที่ยวและประชาชนชาวเชียงใหม่ จึงเกิดการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการขึ้น เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลนครเชียงใหม่ และเมืองแมนไฮม์ รวมถึงเมืองเบรเมนจากประเทศเยอรมัน โดยมุ่งเน้นให้สามารถวางแผนและสนับสนุนการจัดการเดินทาง การขนส่งตามแนวทางแบบคาร์บอนต่ำ และพัฒนาแนวคิดสู่แผนปฏิบัติ การผนวกกับการอนุรักษ์และการฟื้นคืนชีวิตชีวา ให้กับเมืองเก่าเชียงใหม่ให้น่าอยู่อย่างยั่งยืน ณ ห้องประชุม หอศิลปวัฒนธรรมเมืองเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น