รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ลงพื้นที่ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน และเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย กลุ่มชาวเขาด้อยโอกาสในพื้นที่ดังกล่าว

เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา เวลา 16.30 น.นายธนกฤต ฉันทะจำรัสศิลป์ นายอำเภอแม่สะเรียง ร่วมต้อนรับ พลเอก อนันต์พร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหาร ณ ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน ตำบลแม่เหาะ อำเภอแม่สะเรียง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ พร้อมคณะผู้บริหารกระทรวง ได้เร่งติดตามรับฟังปัญหา อุปสรรคการดำเนินงานและความต้องการของประชาชนในพื้นที่อำเภอแม่สะเรียง เพื่อนำมากำหนดนโยบายการดำเนินงานของกระทรวง ให้สามารถแก้ไขปัญหา และตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างทันท่วงที

ในการลงพื้นที่ดังกล่าว ได้พบปะกับประชาชนและเยี่ยมชมการขับเคลื่อนงานพัฒนาสังคมแบบบูรณาการของคนทุกช่วงวัย รวมทั้งเยี่ยมชมนิทรรศการผลิตภัณฑ์ของหน่วยงานและเครือข่าย อาทิ กลุ่มเครื่องเงิน กลุ่มทอผ้าละว้า กลุ่มแปรรูปกาแฟ กลุ่มทอผ้ากะเหรี่ยง กลุ่มลูกประคบ กลุ่มโฮมสเตย์ กลุ่มนวดแผนไทย บูธท่องเที่ยวภูมิวัฒนธรรม นิทรรศการพระราชกรณียกิจเกี่ยวกับชาวเขา และพิพิธภัณฑ์ชาวเขา เป็นต้น อีกทั้ง ยังได้ตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูง และศูนย์คุ้มครอง คนไร้ที่พึ่ง จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น