ดร.วัฒนา จันทนุปาน นายกเทศมนตรีตำบลมะเขือแจ้ ประธานสันนิบาตเทศบาลจังหวัดลำพูน พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร หัวหน้าส่วนราชการ ร่วมให้การต้อนรับนายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ลงพื้นที่กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมร่อง ตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน


โดยนางสาวธณภร ปราณธีรภาพ รองประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านริมร่องให้การต้อนรับนำคณะได้เยี่ยมชมโรงงานผลิตแปรรูปลำไยอบแห้งเนื้อสีทองลำพูนตราสวัสดีเพิ่มมูลค่าพัฒนาผลผลิตการอบลำไยจากภูมิปัญญาท้องถิ่นด้วยวิถีใช้เตาถ่าน ใช้แก๊สต่อมาใช้ลมร้อนอินฟาเรดและใช้โรงอบพลังแสงอาทิตย์แบบโดมสามารถลดต้นทุนการผลิตยังส่งไปจำหน่ายในตลาดในประเทศ และต่างประเทศ

โดยมีหน่วยงานให้การสนับสนุนมากมายยังได้รับรางวัลดีเด่นระดับจังหวัด ระดับเขตและระดับประเทศตั้งแตปี2558 เป็นต้นมา มีคุณภาพรับมาตรฐาน GAP และขึ้นทะเบียน GI สิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ไทย ลำไยอบแห้ง เนื้อสีทองลำพูน ได้รับเครื่องหมายฮาลาล ในปัจุบันเป็นต้นแบบศูนย์เรียนรู้วิสาหกิจชุมชนเป็นแหล่งศึกษาดูงานมีกลุ่มต่างๆสนใจมาดูงานเป็นจำนวนมากจัดตั้งกลุ่มด้วยสมาชิก 13 คนรวมกลุ่มตั้งแต่ปี 2549 มีความเข้มแข็งเชื่อมโยงเป็นเครือข่ายสร้างรายได้มีงานทำของคนในชุมชนบ้านริมร่องตำบลมะเขือแจ้ อำเภอเมืองลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น