พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แม่ฮ่องสอน เร่งให้การช่วยเหลือหญิงพิการเดินไม่ได้ หลังจากมีการโพสข้อมูลผ่านสื่อเฟซบุ๊ก ขอจิตอาสาทำกระดานเลื่อนและรับบริจาคอาหาร


เมื่อวันที่ 14 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา น.ส.สิทธิอาพร เชยนาค พัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ จ.แม่ฮ่องสอน เปิดเผยว่า เธอและเจ้าหน้าที่ได้ลงพื้นที่สอบข้อเท็จจริง กรณี ยายเต่า หญิงชราพิการเดินไม่ได้ ตามที่มีผู้โพสข้อมูลผ่านทางสื่อ Facebook ขอจิตอาสาทำกระดานเลื่อน และรับบริจาคอาหารนั้น ผลการลงตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ยายเต่า เป็นบุคคลไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร อาศัยอยู่กับสามีคือ นายดิมวย มงคลทวีชัย ที่บ้านหนองผักหนาม อ.แม่สะเรียง ได้ประสบปัญหาความยากลำบากในการดำรงชีวิต เนื่อง จากเป็นผู้สูงอายุและพิการ

สำนักงานพัฒนาสังคมฯ จึงได้ดำเนินการวางแผนการให้ความช่วยเหลือเบื้องต้น ร่วมกับเจ้าหน้าที่ ทต.เมืองยวมใต้ อาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ อ.แม่สะเรียง เจ้าที่ศูนย์คุ้มครองคนไร้ที่พึ่ง จ.แม่ฮ่องสอน และเจ้าหน้าที่ศูนย์ราษฎรบนพื้นที่สูง จ.แม่ฮ่อง สอน โดยได้ดำเนินการสงเคราะห์เงินผู้ประสบปัญหาทางสังคมกรณีฉุกเฉิน จำนวน 2,000 บาท และเงินสงเคราะห์ครอบครัวผู้มีรายได้น้อย และผู้ไร้ที่พึ่ง จำนวน 3,000 บาทให้กับนายดิมวย มงคลเทวีชีย (สามี) ดำเนินการประสาน สสจ.แม่ฮ่องสอน เพื่อมาดูแลสุขภาพ/สุขภาวะอนามัย, ประสาน ทต.เมืองยวมใต้ ในการให้ความช่วยเหลือปรับปรุงสภาพแวดล้อม และมีกำหนดการประชุมหารือกับหน่วยงานที่ข้อง เพื่อให้การช่วยเหลือยายเต่าและสามีในวันที่ 15 ม.ค.2562 ณ ทต.เมืองยวมใต้ ต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น