เมื่อเวบา 09.00 น. วันที่ 16 มกราคม 2562 ที่ ห้องประชุมแหวนเพชร ชั้น 2 หอประชุมอำเภอเมืองน่าน ใต้การอำนวยการของ นายวรกิตติ ศรีทิพากร ผู้ว่าราชการจังหวัดน่าน นายสัมฤทธิ์ สวามิภักดิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด นายนิวัฒน์ งามธุระ ปลัดจังหวัดน่าน โดยนายวิศิษฐ์ ทวีสิงห์ นายอำเภอเมืองน่าน นายชัยพล โรจนวิสิฐ ปลัดอำเภอหัวหน้ากลุ่มงานบริหารงานปกครอง มว.ท.สุจินต์สะพัด ศิริบูรณ์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง นางสาวรุ่งทิวา เงินปัน ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง จัดการประชุมคณะทำงานศูนย์อำนวยการป้องกันและแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่อง “การงดเว้นการเผาโดยเด็ดขาด การเฝ้าระวังและการสนับสนุนการดำเนินการแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในท้องที่จังหวัดน่าน

โดยขอความร่วมมือประชาชน และเกษตรกร งดเว้นการเผาป่า เผาวัสดุเหลือใช้ทางการเกษตร เผาขยะ และเผาวัชพืชข้างทาง เผาในพื้นที่โล่งแจ้งทุกกรณี งดเผาโดยเด็ดขาด พร้อมเฝ้าระวังสนับสนุนแก้ไขปัญหาไฟป่าและหมอกควันในพื้นที่ ห้วงระยะเวลา 60 วัน ตั้งแต่วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ถึงวันที่ 15 เมษายน 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น