นายบุญรัตน์ บุ้นมัจฉา พาณิชย์ จ.สมุทรปราการ เปิดเผยว่า สำนักงานพาณิชย์ จ.สมุทร ปราการ ได้รับอนุมัติโครงการตามแผนปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ 2562 ภายใต้โครงการส่งเสริมการผลิตและสร้างมูลค่าเพิ่มเติม สินค้าเกษตรปลอดภัยได้มาตรฐาน กิจกรรมหลัก : ยกระดับผลิตภัณฑ์ปากน้ำสู้ตลาดโลก กิจกรรมย่อย : ยกระดับผลิตภัณฑ์ภาคเกษตรตลาดโลก โดยมีกิจกรรมจัดแสดง และจำหน่ายสินค้าภายในประเทศ (Trade Show) ณ ห้างสรรพสินค้าที่มีศักยภาพ ในภูมิภาค จำนวน 5 ครั้ง


สำหรับ จ.เชียงใหม่ ”มหกรรมอัตลักษณ์ พื้นถิ่นไทย งามวิไลปากน้ำเจ้าพระยา” ครั้งที่ 1” จัดขึ้นระหว่างวันที่ 16 -20 มกราคม 2562 รวม 5 วัน ณ ลานกิจกรรมชั้น 1 ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล เชียงใหม่ โดยมีกิจกรรมหลักประกอบด้วย การจำหน่ายสินค้า ผลิตภัณฑ์ ของดีของเด่น จ.สมุทรปราการ จากกลุ่มวิสาหกิจชุมชน OTOP SMEs และสมาชิก Biz Club จ.สมุทรปราการ รวม 100 ร้านค้า

เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยว เน้นเศรษฐกิจฐานราก ช่วยสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการ และกระตุ้นเศรษฐกิจ ให้กับพี่น้องประชาชนในพื้นที่ จ.เชียงใหม่ และใกล้เคียงอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น