สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 ขอแสดงความยินดีกับโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่และโรงเรียนห้องสอนศึกษาในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดแม่ฮ่องสอน ที่ได้รับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ ครั้งที่ 7 เครือข่ายห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม เครือข่ายภาคเหนือตอนบน ระหว่างวันที่ 18-20 มกราคม 2562 ณโรงเรียนส่วนบุญโญปถัมภ์ จังหวัดลำพูน

ร่วมแสดงความคิดเห็น