ความคืบหน้าจากการประชุม คณะรัฐมนตรี วันที่ 15 มกราคม 2562 เวลา 10.30 น. มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง อำเภอเมืองลำปาง จังหวัดลำปาง พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี เป็น ประธานการประชุมคณะรัฐมนตรี ในส่วนของกระทรวงคมนาคม ให้เร่งพิจารณาในรายละเอียดและจัดลำดับความสำคัญตามความ จำเป็นเร่งด่วนในการพัฒนาโครงข่ายการขนส่งทางอากาศ โครงการก่อสร้างท่าอากาศยานนานาชาติเชียงใหม่ แห่งที่ 2


ตามแผนแม่บทการจัดตั้งสนามบินพาณิชย์ของประเทศ ของสานักงานการบินพลเรือนแห่ง ประเทศไทย ได้ข้อสรุปว่า ประเทศไทยมีความจำเป็นต้องก่อสร้างท่าอากาศยานเพิ่มเติม 2 แห่ง เพื่อรองรับปริมาณ ผู้โดยสารที่เพิ่มขึ้น ซึ่งท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็น 1 ใน 2 ท่าอากาศยานที่จำเป็นต้องก่อสร้างแห่งที่ 2 เนื่องจากมี ขีดความสามารถที่จะรองรับความต้องการได้ถึงปี 2566 แต่ด้วยข้อจำกัดทางด้านพื้นที่ ทำให้ไม่สามารถขยายขีด ความสามารถได้อีก จึงต้องหาพื้นที่สำหรับการก่อสร้างท่าอากาศยานแห่งใหม่ ซึ่งในเบื้องต้นพื้นที่ที่เหมาะสมอยู่ใน บริเวณรอยต่อระหว่าง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ และ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน ขณะนี้กระทรวงคมนาคมอยู่ระหว่างการพิจารณา มอบหมายให้ บริษัท ท่าอากาศยานไทย จำกัด (มหาชน) เป็นหน่วยงานเจ้าของโครงการ และให้เร่งดำเนินการศึกษาความ เหมาะสม รูปแบบการลงทุน ออกแบบรายละเอียดและจัดทำรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) รวมทั้งดำเนินการ เพื่อขออนุมัติตามขั้นตอนของกฎหมายต่อไป

นอกจากนี้มีโครงการพัฒนาท่าอากาศยานลำปาง กรมท่าอากาศยานได้ดำเนินการก่อสร้างทางขับและลานจอดเครื่องบินแล้วเสร็จ และในปี 2563 มีแผนดำเนินการจัดซื้อที่ดิน เพื่อขยายความยาวทางวิ่ง จาก 1,500 เมตร เป็น 2,500 เมตร

ร่วมแสดงความคิดเห็น