ผู้สื่อข่าวงานจากจังหวัดแพร่มาเมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 เมื่อเวลา 10.00 น. นายอนุรัฐ ไทยตรง รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานเปิดโครงการคลินิคเกษตรเคลื่อนที่ ครั้งที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2562 ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดแพร่ ร่วมกับหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในพื้นที่จัดขึ้น ณ บริเวณสำนักงานเทศบาลตำบลเวียงต้า อำเภอลอง


นายวีระชัย เข็มวงษ์ เกษตรจังหวัดแพร่กล่าวว่า กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนโยบายในการจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อให้บริการแก่เกษตรกร ในการแก้ไขปัญหาด้านการผลิตทางการเกษตรได้อย่างทันเวลาและสอดคล้องกับความต้องการของเกษตรกร ซึ่งมีการบูรณาการระหว่างหน่วยงานวิชาการ หน่วยงานส่งเสริม และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมพัฒนา ฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทำการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืน ทั้งด้านพืช ประมง ปศุสัตว์ สหกรณ์การเกษตร พัฒนาที่ดิน ชลประทาน บัญชีสหกรณ์ และกฎหมายปฏิรูปที่ดิน โดยอาศัยเครื่องมืออุปกรณ์ สื่อนิทรรศการต่างๆ เข้าช่วยในการปฏิบัติงานให้บริการแก่เกษตรกร ณ จุดเดียว (One Stop Service) ในรูปแบบกิจกรรมให้บริการเคลื่อนที่ เพื่อเป็นการกระตุ้นเกษตรกรให้เกิดการตื่นตัว ได้รับรู้เทคโนโลยีใหม่ๆ ที่จะนำไปใช้ในไร่นา ทำให้เกิดการใช้และยอมรับนวัตกรรมใหม่ๆ ตามความต้องการและความเหมาะสมกับประชาชนแต่ละพื้นที่ ซึ่งในปีงบประมาณ 2562 จังหวัดแพร่กำหนดจัดขึ้นรวม 4 ครั้ง

สำหรับกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การเปิดบริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ นิทรรศการ การให้บริการความรู้จากทุกหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ในจังหวัดแพร่ และหน่วยงานภาคี การจำหน่ายสินค้าแปรรูป สินค้าเกษตรจากสถาบันเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน และภาคเอกชน โดยมีเกษตรกรจากพื้นที่อำเภอลอง และอำเภอใกล้เคียง มารับบริการและร่วมงานกว่า 200 คน

ร่วมแสดงความคิดเห็น