เมื่อวันที่ 22 มกราคม 2562 ที่หองประชุมสำนักงาน ทต.สอง อ.สอง จ.แพร่ นายกิติพัฒน์ กะวัง นอภ.สอง ร่วมกับ นายมานิตย์ วัฒนพันธ์ นายก ทต.สอง นายลิขิต จันทร์ยอด กำนันต.บ้านกลาง จัดประชุมส่วนราชการ สถานศึกษา วัด และผู้นำท้องถิ่น ท้องที่ อาสาสมัครสาธารฯสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)ในเขตพื้นที่ เพื่อซักซ้อมและจัดทำข้อตกลงร่วม (MOU) เพื่อเร่งรัดการดำเนินการตามปฏิบัติการ 60 วัน “แยกก่อนทิ้ง” ให้บรรลุผลสำเร็จภายใน 60 วัน ตามนโยบาลของรัฐบาล

สำหรับ จ.แพร่ นั้น ก่อนหน้านี้นั้นที่ห้องประชุมจดหมายเหตุ ศาลากลางฯ นายพงศ์รัตน์ ภิรมย์รัตน์ ผวจ. พร้อมด้วยนายอนุรัฐ ไทยตรง รอง ผวจ.ได้ประชุมผู้บริหาร และปลัด อปท.ในพื้นที่ ได้มีพิธีลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดการขยะในพื้นที่ เพื่อให้ทุกภาคส่วนจัดการขยะ โดยคัดแยกขยะ และดำเนินการจัดทำถังขยะอินทรีย์ หรือขยะเปียกในครัวเรือน ปฏิเสธภาชนะโฟมบรรจุอาหาร ลดใช้ถุงพลาสติก จัดการขยะเปียกอย่างเหมาะสม เพื่อให้สอดคล้องกับ จ.แพร่ เป็นเมืองต้นแบบสุขภาวะในผู้สูงวัย

โดย จ.แพร่ ได้มอบหมายให้ อปท.ในพื้นที่ ดำเนินการในการบริหารจัดการขยะ ทั้งการออกเทศบัญญัติ ข้อบัญญัติ เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดแยกขยะมูลฝอย การดูแลรักษาความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ ของ อปท. เน้น 1 อปท. 1 ถนนสวยงาม พื้นที่สาธารณะ สถานที่ท่องเที่ยว แม่น้ำลำคลอง สะอาดปราศจากขยะ

ร่วมแสดงความคิดเห็น