กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงานคณะกรรมการกิจการกระจายเสียงกิจการโทรทัศน์และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) จับมือกันพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดทำข้อมูลข่าวสารชุมชนเพื่อการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้เครือข่ายนักข่าวชุมชนออนไลน์ พร้อมกับเปิดศูนย์ DNews Network Center


เมื่อวันที่ 23 ม.ค.2562 ที่ศูนย์ส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคม จุดให้บริการเน็ตประชารัฐ บ้านแม่ฮ้อยเงิน ต.แม่ฮ้อยเงิน อ.ดอยสะเก็ด จ.เชียงใหม่ นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.และนางอเล็กซานดร้า ไรซ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท
โทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน)(ซีอีโอดีแทค) ได้ร่วมเป็นประธานเปิดศูนย์ DNews Network Center

มีการจัดอบรม “นักข่าวชุมชนออนไลน์” จำนวน 100 คน ประกอบด้วยอาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย นิสิตนักศึกษา ครู กศน.และบุคลากรจากหน่วยงานในท้องถิ่นที่สนใจเข้ารับการอบรมอย่างคึกคัก มีอบรมเทคนิคการค้นหา Content สำหรับเขียนข่าวออนไลน์ และช่วงบ่ายจัด WORK SHOP การใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการทำงานข่าวชุมชน และอบรมเทคนิคการใช้คลื่นความถี่ในการประสานงานข่าว โดยมีวิทยากรรับเชิญคือ
พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขา กสทช.ด้วย

นางวรรณพร เทพหัสดิน ณ อยุธยา รองปลัดกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ประธานในพิธีกล่าวว่า กิจกรรมการจัดการอบรมครั้งนี้เป็นผลมาจากรัฐบาลมีนโยบายส่งเสริมเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล เพื่อเตรียมความพร้อมของคนไทยเข้าสู่การเป็นประเทศ 4.0 ซึ่งกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงศึกษาธิการ และบริษัทโทเทิ่ล แอ็คเซ็ส คอมมูนิเคชั่น จำกัด (มหาชน) ได้ลงนามในบันทึกความร่วมมือเพื่อร่วมกันบูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และภาคประชาชนในการขับเคลื่อนการสร้างความเชื่อมั่นในนโยบายดังกล่าว ในการนี้กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม สำนักงาน กสทช.และบริษัทฯ ได้ร่วมมือกันในการขับเคลื่อนการพัฒนาศักยภาพและองค์ความรู้ด้านการใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดทำข้อมูลข่าวสารชุมชนเพื่อการสื่อสารสาธารณะ ภายใต้เครือข่ายนักข่าวชุมชนออนไลน์ และกิจกรรมเปิดศูนย์ DNews Network Center ขึ้นเพื่อเป็นโครงการต้นแบบนำร่องในการผลิตข้อมูลคอนเทนส์ข่าวด้านดีในชุมชน เช่น ข่าวแหล่งท่องเที่ยวในชุมชน ข่าวสินค้าของดีในชุมชน ข่าวเกี่ยวกับบุคคล สถานที่ กิจกรรม หรือประเพณีต่าง ๆ อันเป็นอัตลักษณ์หรือเอกลักษณ์ในชุมชนเป็นต้น โดยมีเป้าหมายสำคัญ คือ การสร้างบุคลากรด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ในชุมชนให้ทำหน้าที่สื่อสารข้อมูลผ่านนวัติกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อให้เป็นที่รู้จักมากยิ่งขึ้น

ทางด้านนางอเล็กซานตร้า ไรซ์ ซีอีโอดีแทค เปิดเผยว่า ในปี พ.ศ.2561 ที่ผ่านมา ดีแทคได้ดำเนินกิจกรรมโครงการความร่วมมือในการส่งเสริมการเรียนรู้นวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล และการส่งเสริมการค้าออนไลน์ให้กับผู้ประกอบการในชุมชน ซึ่งดีแทคพบว่ามีสินค้าดี ผู้ประกอบการที่มีความสามารถ แต่ขาดข้อมูล ขาดการประชาสัมพันธ์ ดังนั้นในปี พ.ศ.2562 ดีแทคจึงส่งเสริมให้ทุกชุมชนผลิตบุคลากรด้านการสื่อสารเรียกง่ายๆว่า “นักข่าวชุมชนออนไลน์” ซึ่งคนเหล่านี้เขาสื่อสารผ่านโลกออนไลน์อยู่แล้ว มาพัฒนาศักยภาพมอบเป้าหมายและภารกิจในการสื่อสารข้อมูลข่าวสารชุมชนให้กับเขา เพื่อช่วยกันนำเสนอข้อมูลข่าวดีผ่านออนไลน์

“ตอนนี้คนไทย สังคมไทย ต้องการรับรู้ข้อมูลข่าวสารด้านดีจากชุมชน ดีแทคจึงสนับสนุนให้ทุกชุมชนมีนักข่าวชุมชนออนไลน์ทำหน้าที่เป็นสื่อประจำพื้นที่ รวบรวมข้อมูลคอนเทนส์ดีๆมานำเสนอให้เป็นที่รู้จัก ซึ่งแน่นอนว่าข้อมูลเหล่านี้มีคุณค่าต่อการเสริมสร้างเศรษฐกิจ และความเข้มแข็งในชุมชน เราจึงขยายเครือข่ายดีนิวส์ทั่วทุกภูมิภาคของประเทศ ให้คนเหล่านี้ใช้ช่องทางออนไลน์ของเขาสื่อสารให้เพื่อนๆได้รับรู้รับทราบ ถือเป็นการสร้างความเชื่อมั่น สร้างประสบการณ์ ทำในสิ่งที่ทุกคนอย่างรู้” นางอเล็กซานดร้า ไรซ์ เน้นย้ำ

กิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้น 1 วัน โดยภาคเช้าให้ความรู้อาสาสมัครกู้ชีพ กู้ภัย นิสิตนักศึกษา ครู กศน.และบุคลากรจากหน่วยงานในท้องถิ่นโดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิมาบรรยายสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับผู้รับการอบรม นอกจากนี้ในส่วนของการใช้คลื่นความถี่ในการประสานงานข่าว ซึ่งเป็นที่ทราบกันดีว่า การใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารนั้น จะต้องได้รับการพิจารณาอนุญาต หรืออยู่ภายใต้การกำกับดูแลของสำนักงาน กสทช.โดยมี
พล.อ.ท.ธนพันธุ์ หร่ายเจริญ รองเลขาธิการ กสทช.ได้มาเป็นวิทยากรให้ความรู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้คลื่นความถี่ที่ถูกต้องตามกฏหมาย โดยเน้นย้ำให้นักข่าวชุมชนออนไลน์ หรืออาสาสมัครต่างๆใช้คลื่นความถี่ในการติดต่อสื่อสารประสานงานข่าวตามชนิดและประเภทที่ได้รับการจัดสรร หรือการอนุญาตจาก กสทช.โดยต้องเป็นไปตามประกาศหลักเกณฑ์ที่กำหนด เพื่อให้การใช้คลื่นความถี่เป็นประโยชน์ต่อการทำหน้าที่สื่อชุมชนออนไลน์ และการทำหน้าที่อาสาสมัครกู้ชีพกู้ภัย

ร่วมแสดงความคิดเห็น