กระทรวงมหาดไทย สรุปจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งล่วงหน้า (นอกเขต และนอกราชฯ) (ข้อมูลสะสมตั้งแต่วันที่ 28 ม.ค. – 11 ก.พ. 62)
– นอกเขตเลือกตั้ง มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 723,880 ราย ใน กรุงเทพมหานคร และ 76 จังหวัด
– นอกราชอาณาจักร มีจำนวนผู้ลงทะเบียนทั้งสิ้น 50,142 ราย ใน 67 ประเทศ (94 สถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่)

ตามประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่องกำหนดวันและเวลาออกเสียงลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้ง ณ ที่เลือกตั้งกลาง ได้กำหนดวันเลือกตั้งล่วงหน้า ส.ส.เป็น วันอาทิตย์ที่ 17 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.00 น. – 17.00 น. ประกอบด้วย 1.การลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้านอกเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีถิ่นที่อยู่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้าน หรือมีชื่ออยู่ในทะเบียนในเขตเลือกตั้งน้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง และที่ได้รับคำสั่งแต่งตั้งจากทางราชการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง 2. ในเขตเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งได้รับคำสั่งจากทางราชการ ให้ไปปฏิบัติหน้าที่นอกเขตเลือกตั้งที่ตนมีสิทธิเลือกตั้ง

โดยยื่นคำขอลงทะเบียนใช้สิทธิลงคะแนนก่อนวันเลือกตั้งนอกเขตเลือกตั้ง ในเขตเลือกตั้ง และนอกราชอาณาจักร ได้ตั้งแต่ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 28 มกราคม – วันอังคารที่ 19 กุมภา พันธ์ 2562 ผ่านการลงทะเบียน 3 ช่องทาง คือ

1. ยื่นคำขอด้วยตนเอง ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น หรือยื่นคำขอต่อเอกอัคราชทูตหรือผู้ที่เอกอัคราชทูตมอบหมาย

2. ยื่นคำขอทางไปรษณีย์ จ่าหน้าซองถึงนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่น โดยถือวันประทับตราไปรษณีย์เป็นสำคัญ

3. ยื่นคำขอทางอินเทอร์เน็ต (เฉพาะขอใช้สิทธินอกเขตเลือกตั้ง/นอกราชอาณาจักร) ตลอด 24 ชั่วโมง โดยระบบจะปิดอัตโนมัติ ในวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 24.00 น. ตามเวลาประเทศไทย

ร่วมแสดงความคิดเห็น