เมื่อเวลา 10.00 น.วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ที่บ้านบวกอุ้ม ม.14 อ.เฉลิมพระเกียรติ จ.น่าน นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นาย อ.เฉลิมพระเกียรติ เป็นประธานในพิธี จัดกิจกรรมอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ และหน่วยแพทย์อาสา สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี พอ.สว. โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ เจ้าหน้าที่ รพ.เฉลิมพระเกียรติ สสอ.เฉลิมพระเกียรติ / รพ.สต. ในพื้นที่ /อปท. / ชมรมน่านออฟโรด และประชาชน เข้าร่วมกิจกรรม ให้การให้บริการประขาชน มีผู้มารับบริการตรวจรักษาพยาบาล จำนวน 69 คน บริการทันตกรรม จำนวน 5 คน ส่งเสริมอาชีพ(ทำน้ำพริกคั่วหมู)จำนวน 21 คน ตัดผม 18 คน แจกเมล็ดพันธุ์ผัก 25 ราย, เยี่ยมบ้านผู้ป่วย 1 ราย

นายกิตติไกร ฝีปากเพราะ นาย อ.เฉลิมพระเกียรติ กล่าวว่า “โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ เป็นการพัฒนาการให้บริการประชาชนเชิงรุก โครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่และศูนย์ดำรงธรรมอำเภอเคลื่อนที่ ถูกกำหนดขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ การให้บริการประชาชนที่อยู่ในท้องที่ห่างไกล อีกทั้งยังเป็นการสร้างสังคมให้มีความสงบสุข มีความสมานฉันท์ ส่งเสริมให้ประชาชนได้ดำเนินตามวิถีชีวิตได้อย่างปกติสุขต่อไป ในโอกาสนี้ยังได้มีกิจกรรมมอบของใช้จำเป็นให้แก่ชาวบ้านผู้ได้รับความเดือดร้อน จากภัยพิบัติต่างๆ ด้วย ซึ่ง อ.เฉลิมพระเกียรติ ได้จัดกิจกรรม “อำเภอยิ้มเคลื่อนที่” ตามหมู่บ้านต่างๆมาอย่างต่อเนื่อง

ร่วมแสดงความคิดเห็น