เมื่อวันที่ 14 ก.พ.2562 นายประสงค์ หล้าอ่อน นายอำเภอเชียงแสน จังหวัดเชียงราย เป็นประธานเปิดประชุมโครงการพัฒนาหมู่บ้านและชุมชนยั่งยืน โดยศาสตร์พระราชา ตามแนวทางประชารัฐ พ.ศ.2561 ณ ห้องประชุมที่ว่าการอำเภอเชียงแสน


โดยเป้าหมายกองทุนหมู่บ้านและชุมชนเมือง 15 กองทุน วางแผนทำงานเครือข่ายกองทุนในระดับอำเภอและตำบล โดยการสนับสนุนการดำเนินงานกองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมือง จังหวัดเชียงราย ตามนโยบายเร่งด่วนของรัฐบาล ที่จะสร้างความเข้มแข็งและยั่งยืนให้กับเศรษฐกิจของประเทศ ในการพัฒนาเศรฐกิจรากฐานและชุมชนเข้มแข็ง โดยจัดสรรงบรายจ่ายเพิ่มเติมแก่กองทุนหมู่บ้าน และชุมชนเมืองแห่งชาติ เพื่อสนับสนุนเป็นกลไกในการพัฒ นาเศรษฐกิจ สร้างโอกาสและอาชีพกลุ่มผู้มีรายได้น้อย ตามแนวคิด “ประเทศไทย 4.0”

ร่วมแสดงความคิดเห็น