เมื่อวันที่ 14 ก.พ. 62 เวลา 09.00 น. กอ.รมน.จังหวัด ช.ม. ดำเนินการจัดการขยายผลการฝึกอบรมโครงการจิตอาสาพระราชทานตามแนวพระราชดำริ “หลักสูตรหลักประจำ” รุ่นที่ 1/61 “เป็นเบ้า เป็นแม่พิมพ์” โดย วิทยากรจิตอาสา 904 ณ อาคารหอประชุมเฉลิมพระเกียรติ โรงเรียนสันทรายวิทยาคม อ.สันทราย จ.เชียงใหม่


โดยมี นาย เจดีย์ เดชพันธ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 34 เป็นประธานพิธีเปิด และมี ข้าราชการครู บุคลากร และนักเรียนโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เข้าร่วมการฝึกอบรม จำนวน 934 คน ซึ่งเป็นการอบรมเรื่อง สถาบันพระมหากษัตริย์กับประเทศไทย เพื่อเผยแพร่พระมหากรุณาธิคุณ ของพระมหากษัตริย์ไทยทุกพระองค์ ตลอดจนเป็นการการสร้างความรักความสามัคคีให้แก่คนในชาติ ให้กับกลุ่มเป้าหมายที่เป็น ครูอาจารย์และนักเรียนในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ โดยถ่ายทอด/ขยายผลองค์ความรู้ต่าง ๆ ที่เข้ารับการอบรม ได้รับทราบอย่างเข้าใจ รวมทั้งเป็นการสร้างเครือข่ายจิตอาสาในพื้นที่ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

ร่วมแสดงความคิดเห็น