เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2562 ณ ห้องประชุมมรกต ชั้น 2 โรงแรมเทวราช ต.ในเวียง อ.เมือง จ.น่าน นายธีรพนค์ วงค์สิทธิ์ พมจ.น่าน นางสาวปภาอร สรรวิริยะ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังน่าน นางสาวนัฐปภัสกรณ์ ปัญญาแก้ว นิติกร พร้อมด้วย จนท.พมจ.น่าน ได้ร่วมกันจัดประชุมส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562 โดยมี จนท.ทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน โรงเรียนที่ได้รับสนับสนุนการจ้างงานคนพิการ กว่า 60 คน ได้เข้าร่วมในการประชุม ในครั้งนี้โดยมี การเสวนาในแนวทางการจ้างงานคนพิการ และความสำเร็จด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการมาตรา 33 และมาตรา 35 ได้มีวิทยากร ทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ในการเข้าร่วมบรรยายเสวนาในครั้งนี้

ด้านนายธีรพนธ์ วงค์สิทธิ์ พมจ.น่าน ได้กล่าวว่า การประชุมดังกล่าวนั้นเป็นการส่งเสริมสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐให้ปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ และทราบถึงสิทธิประโยชน์ทางภาษีในการจ้างงานคนพิการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ. 2550 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2556 และสร้างความเข้าใจแก่เจ้าของสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐ รวมถึงเครือข่ายด้านการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในหน่วยงานภาครัฐและสถานประกอบการได้อย่างถูกต้อง และมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

นางสาวประภาอร สรรวิริยะ ผอ.ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดน่านได้กล่าวว่า กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ มีภารกิจในการส่งเสริมการจ้างงานคนพิการในสถานประกอบการและหน่วยงานของรัฐ ทั้งนี้เมื่อพิจารณาถึงสถานการณ์การจ้างงานคนพิการในจังหวัดน่าน พบว่า มีคนพิการจำนวนน้อยที่ได้รับโอกาสในการถูกจ้างเข้าทำงานในสถานประกอบการ และหน่วยงานของรัฐ ด้วยหลายๆเหตุปัจจัย เช่น จังหวัดน่านมีสถานประกอบการที่เข้าข่ายต้องปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการเพียง 3 แห่ง ได้แก่ บริษัท ส.เต็งไตรรัตน์ (น่าน) จำกัด บริษัท นราไฮเปอร์มาร์ท จำกัด และโรงเรียนน่านคริสเตียนศึกษา ในส่วนหน่วยงานของรัฐที่จ้างงานคนพิการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาน่าน องค์การบริหารส่วนจังหวัดน่าน และเทศบาลเมืองน่าน ซึ่งได้ปฏิบัติตามกฎหมายครบถ้วนทุกแห่ง คิดเป็นร้อยละ 100 เพื่อให้เกิดการสร้างงานคนพิการ และคนพิการมีโอกาสในการถูกจ้างงานเพิ่มมากขึ้นจึงเกิดการประชุมส่งเสริมให้รัฐและเอกชนปฏิบัติตามกฎหมายจ้างงานคนพิการ ประจำปี 2562

ร่วมแสดงความคิดเห็น