ทางกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบนโยบายให้คัดเลือกสุดยอดงานด้านวัฒนธรรม เพื่อประกาศยกย่องเชิดชูเกียรติ รณรงค์ให้มีการรักษามรดกศิลปวัฒนธรรม ส่งเสริมสนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมในการเพิ่มคุณค่าและมูลค่าให้กับศิลปวัฒนธรรม ในระดับท้องถิ่นและระดับชาติ
ทั้งนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้มอบหมายให้ดำเนินการคัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไปนั้น บัดนี้กรมส่งเสริมวัฒนธรรมได้คัดเลือก 10 แหล่งวัฒนธรรมที่ต้องไป เรียบร้อยแล้วประกาศเมื่อวันที่ 2 เมษยน 2562 ดังนี้
1. ดอยตุง จังหวัดเชียงราย
2. ฮิโนกิแลนด์ จังหวัดเชียงใหม่
3. จิม ทอมป์สัน ฟาร์ม จังหวัดนครราชสีมา
4. ปราสาทสัจธรรม จังหวัดชลบุรี
5. สวนนงนุช จังหวัดชลบุรี
6. หมู่บ้านอนุรักษ์ควายไทย จังหวัดสุพรรณบุรี

7. วู้ดแลนด์ เมืองไม้ จังหวัดนครปฐม
8. เมืองโบราณ จังหวัดสมุทรปราการ
9. สยามนิรมิต กรุงเทพมหานคร
10. ภูเก็ตแฟนตาซี จังหวัดภูเก็ต

ร่วมแสดงความคิดเห็น