หลังจากที่เปิดประติมากรรมหุ่นฟางชาวยอง กลางทุ่งนาบ้านป่าตาล ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง จ.เชียง ใหม่ ไปแล้ว เมื่อวันที่ 13 พ.ค.ที่ผ่านมา ทำให้มีประชาชนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทย-ชาวต่างประเทศ ให้ความสนใจเดินทางไปเที่ยวกันเป็นจำนวนมาก
ต่อมาเมื่อเวลา 09.30 น.วันที่ 15 พ.ค.62  นางประนอม พานิชเจริญ พัฒนาการ อ.สันกำแพง ได้เปิดเผยว่า  ประติมากรรมหุ่นฟาง ท่ามกลางทุ่งข้าวเขียวขจี ไม่ว่าจะเป็นหุ่นฟางพญาลวง พญาช้างคีรีเมขล์ พญาค่าง เด่นสง่าคู่กับขัวแตะของคนยอง ที่ทำด้วยไม้ไผ่ ยาวประมาณ 300 เมตร จากถนนในหมู่บ้านไปที่กลางทุ่งนา “ บ้านป่าตาล”  ต.บวกค้าง อ.สันกำแพง

วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการส่งเสริมศิลปะร่วมสมัยสู่ชุมชน เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านศิลปะและวัฒน ธรรมไทยอง ระหว่างสถาบันการศึกษา หลักสูตรทัศนศิลป์ คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ มทร.ล้านนาเชียงใหม่  โดยมี รศ.ลิปิกร มาแก้ว และนักศึกษาประติมากรรม  ผู้สร้างและร่วมกับ เฮินศิลป์ ใจ๋ยอง และชุมชน “กลุ่มสล่าบ้านจ๊างนักหมู่บ้านดังกล่าว”  พ่อครูสล่า เพชรวิริยะ ศิลปินสล่า”ล้านนา” พัฒนาความคิดสร้างสรรค์ และเทคนิคกระบวนการสร้างงานประติมากรรม หุ่นฟางร่วมสมัยสู่ชุมชน อีกทั้งเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวชุมชน และสร้างชื่อเสียงให้กับ จ.เชียงใหม่ เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตให้ชุมชนมั่งคั่งยั่งยืน สนับสนุนโดย สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย พิธีส่งมอบหุ่นฟางประติมากรรมร่วมสมัย แก่ชุมชนท่องเที่ยว OTOP นวัตวิถีบ้านป่าตาลในครั้งนี้

โดยทางสำนักงานพัฒนาชุมชน อ.สันกำแพง เป็นที่ปรึกษาการขับเคลื่อนการพัฒนา อย่างมั่นคง บนความเข้าใจ มั่งคั่ง ด้วยความรัก ยั่งยืน ด้วยความศรัทธา ในเสน่ห์วิถีจาวยอง ที่ชาวบ้านในหมู่บ้านอนุลักษณ์มายาวนานชั่วลูกหลาน  ในแต่ละวันมีนักท่องเที่ยวที่ทราบข่าว ทั้งไทยและต่างประเทศมาเที่ยวชมเป็นจำนวนมาก  เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีชีวิตแบบล้านนา  จึงมีทุกภาคที่กล่าวมาให้การสนับสนุน ชมฟรีดูฟรีตลอดไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น