23 ตุลาคม วันประสูติกาล พ่อขุนเม็งรายมหาราช

เชียงใหม่นิวส์ – ร้อยเรื่องเมืองล้านนา นำเสนอเรื่องราวของพ่อขุนเม็งรายมหาราชซึ่ง 23 ตุลาคม คือวันประสูติกาล พ่อขุนเม็งรายมหาราช

วันนี้ 23 ตุลาคม วันประสูติกาล พ่อขุนเม็งรายมหาราช ครบรอบวันประสูติ 783 ปี พ่อขุนเม็งรายมหาราชประสูติเมื่อวันที่ 23 ตุลาคม 1782 ณ เมืองหิรัญนครเงินยางเวียงเชียงแสน ทรงเป็นผู้รวบรวมอาณาจักรน้อยใหญ่ทางตอนเหนือให้เป็นปึกแผ่นเดียวกัน

พ่อขุนเม็งรายมหาราช ทรงสร้างเมืองเอกในแว่นแคว้นถึง 3 เมืองได้แก่ เมืองเชียงราย เมื่อ พ.ศ. 1805 เมืองกุมกาม (ปัจจุบันคืออำเภอสารภีจังหวัดเชียงใหม่) เมื่อ พ.ศ. 1829 เมืองเชียงใหม่ เมื่อ พ.ศ. 1834

ก็นับได้ว่าเมืองเชียงรายมีอายุ 760 กว่าปีมาแล้ว ทรงก่อต้งสร้างเมืองล้านนาให้เจริญรุ่งเรือง

ร่วมแสดงความคิดเห็น