โครงการอบรมอาชีพ แม่บ้านเกษตรกร จ.เชียงใหม่ 1 วันทำได้จริง

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.00น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการอบรมอาชีพแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ และประชุมสัญจรคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ณ เทศบาลตำบลเมืองงาย อำเภอเชียงดาว จังหวัดเชียงใหม่ โดยมี นางเทวิกา ชัยชนะ ประธานคณะกรรมการแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดฯ และนางจันทร์หอม วงค์ไชย ประธานแม่บ้านระดับอำเภอ กล่าวรายงาน โครงการอบรมดังกล่าว ประกอบด้วยเป้าหมายเป็นแม่บ้านเกษตรจาก 25 อำเภอ จำนวน 100 ราย กำหนดจัดจำนวน 3 ครั้ง ครั้งนี้เป็นครั้งที่ 2 งบประมาณทั้งสิ้น 450,000 บาท โดยได้รับการสนับสนุนงบประมาณจากกรมส่งเสริมการเกษตร และกองทุนกลุ่มแม่บ้านเกษตรกร เพื่อส่งเสริมการสร้างอาชีพ และเป็นการเพิ่มรายได้แก่กลุ่มแม่บ้านเกษตร ประกอบด้วยหลักสูตรสร้างอาชีพได้แก่

การทำข้าวหมูแดง ,ข้าวหมูกรอบ, ขนมถั่วแปบ อีกทั้งการศึกษาดูงานในพื้นที่ตำบลเมืองคอง อำเภอเชียงดาว เกี่ยวกับวิสาหกิจชุมชน ซึ่งการจัดกิจกรรมดังกล่าว แสดงถึงความเข้มแข็งของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรจังหวัดเชียงใหม่ ที่พร้อมที่จะพัฒนาตนเอง พัฒนากลุ่มองค์การเป็นรากฐานสำคัญต่อการพัฒนาภาคการเกษตร จนสามารถพึ่งพาตนเองได้อย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น