เกษตรเชียงใหม่เริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่อำเภอฝาง เน้นเกษตรปลอดเผา

วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 09.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ หรือ Field Day โดยนายประเสริฐ พรหมวรรณ เกษตรอำเภอฝาง กล่าวรายงานวัตถุประสงค์การจัดงาน ว่าที่ร้อยตรี นพรัตน์ ศุภกิจโกศล นายอำเภอฝางกล่าวต้อนรับ ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร ณ ศูนย์เรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตรลิ้นจี่ หมู่ที่ 12 ตำบลแม่สูน อำเภอฝาง จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอฝาง มีพื้นที่การเกษตร 112,240 ไร่ เกษตรกร 9,357 ครัวเรือน พืชเศรษฐกิจที่สำคัญ ได้แก่ ข้าว ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ไม้ผลไม้ยืนต้นที่สำคัญ ได้แก่ ส้มสายน้ำผึ้ง ลิ้นจี่ มะม่วง พืชผัก ได้แก่ กระเทียม หอมหัวใหญ่ และข้าวโพดหวาน

งานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ปี 2567 อำเภอฝาง มีวัตถุประสงค์ เพื่อ กระตุ้นให้เกษตรกร เริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่ โดยใช้เทคโนโลยี และภูมิปัญญาที่มีความเหมาะสมกับพื้นที่โดยหน่วยงานต่าง ๆ มีการให้บริการด้านการเกษตรตามภารกิจ เพื่อสนับสนุนการเริ่มต้นการผลิตในปีการเพาะปลูกใหม่

สำหรับการจัดงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีเพื่อเริ่มต้นฤดูกาลผลิตใหม่ (Field Day) ในวันนี้มีการถ่ายทอดความรู้ ได้แก่ สถานีเรียนรู้หลัก 5 สถานี ดังนี้
สถานีที่ 1 เรื่องการใช้สารเคมีอย่างถูกต้อง ปลอดภัย
สถานีที่ 2 เรื่องการปรับปรุงบำรุงดิน
สถานีที่ 3 เรื่องการผลิตสารชีวภัณฑ์
สถานีที่ 4 เรื่องการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า
สถานีที่ 5 เรื่อง การใช้เทคโนโลยีทางการเกษตรและการห่อผลลิ้นจี่

การจัดงานในครั้งนี้ได้มีสถานีเรียนรู้เสริมจากหน่วยงานในพื้นที่ และหน่วยงานสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จังหวัดเชียงใหม่พร้อมทั้งนำเทคโนโลยีปลอดการเผานำใบลิ้นจี่ที่เหลือจากการตัดแต่งมาทำปุ๋ย การใช้ประโยชน์จากฟาง ทั้งนี้ได้รับความสนใจจากพี่น้องเกษตรกร พี่น้องเกษตรกรในอำเภอฝาง เข้ารับบริการต่าง ๆ ในครั้งนี้

ร่วมแสดงความคิดเห็น