เกษตรกรรุ่นใหม่ ปลูกกะหล่ำปลีหวาน บุกตลาดสุขภาพเชียงใหม่

วันที่ 5 มีนาคม 2567 เวลา 11.00 น.นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ขับเคลื่อนโครงการแปลงใหญ่พืชผัก บ้านแม่โถ ตำบลบ่อสลี อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนางณัฐธยาน์ ศรีสุวรรณ รักษาราชการแทนเกษตรอำเภอฮอดให้ข้อมูลการดำเนินงานพร้อมทั้งเกษตรกรแปลงใหญ่ร่วมกิจกรรมดังกล่าวในครั้งนี้

จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตพืชผักที่มีคุณภาพแหล่งใหญ่ มีพื้นที่การผลิตประมาณ 100,000ไร่ ที่ผ่านมาเกษตรกรผลิตเน้นด้านปริมาณทำให้ผลผลิตไม่มีคุณภาพ ส่งผลต่อสุขภาวะ ผู้ผลิต ผู้บริโภค และสิ่งแวดล้อม ตลอดจนไม่สามารถต่อรองด้านราคาได้ทำให้เกษตรกรมีความเสี่ยงด้านรายได้และการประกอบอาชีพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่อำเภอฮอดที่เป็นแหล่งผลิตพืชผักขนาดใหญ่

สำนักงานเกษตรจังหวัดตระหนักถึงความเสี่ยงของเกษตรกรดังนั้น จึงส่งเสริมการผลิตพืชผักครบวงจรภายใต้ BCG Model ตามระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่ในกิจกรรม 5 ด้าน รวมกลุ่มวางแผนการผลิต การตลาด ส่งเสริมการผลิตให้ได้ทั้งปริมาณ คุณภาพได้มาตรฐานGAPนำนวัตกรรมความรู้เทคโนโลยีมาปรับใช้กับการเกษตร ดังกลุ่มแปลงใหญ่พืชผักตำบลบ่อหลวง-บ่อสลี ที่รวมกลุ่มเกษตรกรรุ่นใหม่ ประสบความสำเร็จในการสืบทอดอาชีพการปลูกพืชผักจากรุ่นบรรพบุรุษ มาปรับแนวคิดโดยใช้เทคโนโลยี และเน้นคุณภาพมาตรฐานครบวงจรตั้งแต่เพาะต้นกล้า พร้อมลดต้นทุนการผลิตพืชผักในโรงเรือนใช้พลังงานแสงอาทิตย์ในแปลงปลูก การวางระบบน้ำ การทำปุ๋ยจากไส้เดือน จำหน่ายแบบออนไลน์การผลิต จนสามารถเชื่อมโยงตลาด Modern trade ทั้งในและต่างประเทศได้อย่างเป็นระบบและยังนำพันธุ์พืชผักกะหล่ำพันธุ์หวานจากประเทศญี่ปุ่นทดสอบพันธุ์ ภายใต้ระบบอินทรีย์เตรียมขยายผลสร้างรายได้แก่เกษตรกรในชุมชนต่อไปอย่างยั่งยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น