คำขวัญวันครู 2563 สารนายก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา มอบแก่ข้าราชการครูทั่วประเทศ

เนื่องในโอกาส วันครูแห่งชาติ ครั้งที่ 64 ประจำวันที่ 16 มกราคม 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มอบคำขวัญวันครู ถือเป็นสารที่ส่งไปยังข้าราชการครู ทั่วประเทศที่จะยึดถือเป็นแนวทางในการปฏิบัติตน และมีบทบาทสำคัญ ในการพัฒนาเด็กและเยาวชน ให้เติบโตเป็นพลเมืองที่ดีของชาติต่อไป ระบุว่า “ครูไทย รักศิษย์ คิดพัฒนา”

ในวันที่ 21 พฤศจิกายน พ.ศ. 2499 คณะรัฐมนตรีได้มีมติกำหนดให้ วันที่ 16 มกราคม ของทุกปีเป็นวันครูแห่งประเทศไทย โดยตรงกับวันที่ประกาศพระราชบัญญัติครูในราชกิจจานุเบกษา เมื่อปี พ.ศ. 2488 ซึ่งระบุให้มีสภาในกระทรวงศึกษาธิการเรียกว่า “คุรุสภา” ซึ่งเป็นนิติบุคคลให้ครูทุกคนเป็นสมาชิกคุรุสภา โดยมีหน้าที่ในเรื่องของสถาบันวิชาชีพครู ในขณะเดียวกันก็ทำหน้าที่ให้ความเห็น เรื่องนโยบายการศึกษาและวิชาการศึกษาทั่วไป แก่กระทรวงศึกษาธิการ ควบคุมจรรยาบรรณและวินัยของครู รักษาผลประโยชน์ ส่งเสริมฐานะของครู จัดสวัสดิการให้ครูและครอบครัว ได้รับความช่วยเหลือตามสมควร ส่งเสริมความรู้และความสามัคคีของครู

การจัดงานวันครูได้จัดเป็นครั้งแรกเมื่อ 16 มกราคม พ.ศ. 2500 กระทรวงศึกษาธิการสั่งการให้นักเรียนและครูหยุด ในวันดังกล่าวได้ ในส่วนกลางใช้สถานที่ราชการ เป็นที่จัดงานวันครูนี้ได้กำหนดเป็นหลักการ ให้มีอนุสรณ์งานวันครูไว้แก่อนุชนรุ่นหลังทุกปี อนุสรณ์ที่สำคัญ คือ หนังสือประวัติครู หนังสือที่ระลึกวันครู และสิ่งก่อสร้างเป็นถาวรวัตถุ

ร่วมแสดงความคิดเห็น