จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ ” ด้วยระบบ E – Training

ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ ภาคเหนือ 1 จัดอบรมเชิงปฎิบัติการ

วันที่ 2 กรกฎาคม พ.ศ. 2565 นายวัชรพงศ์ ฝั้นติ๊บ ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่ ทำหน้าที่ ผู้อำนวยการศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคีเขตพื้นที่ภาคเหนือ 1 ให้เกียรติเป็นประธานกล่าวเปิด “โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการครูฝึกในสถานประกอบการหลักสูตร (30 ชั่วโมง)” ด้วยระบบ E – Training ผู้เข้ารับการอบรม จำนวน 308 คน (ภาคเหนือตอนบน)ในรูปแบบออนไลน์ ภายใต้โครงการพัฒนาสมรรถนะครูให้มีความเป็นเลิศและเชี่ยวชาญเฉพาะ (Excellent Teacher) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ดำเนินการโดย ศูนย์อาชีวศึกษาทวิภาคี เขตพื้นที่ ภาคเหนือ 1 (วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่) ศูนย์หลัก ร่วมกับ สถาบันการอาชีวศึกษาภาคเหนือ 1 ณ ห้องประชุมสุทธาสิริ วิทยาลัยเทคนิคเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น