ประชุมเตรียมความพร้อมและรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน

สพม.เชียงใหม่ ร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567


วันที่ 23 เมษายน 2567 เวลา 13.00 น. ณ ห้องประชุมเรือนเพชร โรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้อำนวยการกลุ่ม และผู้อำนวยการหน่วยตรวจสอบภายใน เข้าร่วมประชุมเตรียมความพร้อมและรับมอบนโยบายก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2567 ด้านความปลอดภัยในสถานศึกษา การจัดการเรียนการสอน ตามนโยบายเรียนดี มีความสุข จากพลตำรวจเอก เพิ่มพูน ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ ผ่านโปรแกรม Zoom Meeting ถ่ายทอดสดจาก อาคารพลับพลา 6 ชั้น 6 ห้องประชุมฉัตรแก้ว โรงเรียนสตรีนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ “เรียนดี มีความสุข” และจุดเน้นของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เรื่องการเสริมสร้างความสุขและความปลอดภัยของสถานศึกษา

โดยมี ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษาก่อนการประชุม เพื่อชี้แจงวัตถุประสงค์ของการประชุมในครั้งนี้ และนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย กล่าวต้อนรับผู้บริหาร ฯ ที่เข้าร่วมประชุมฯ

โอกาสนี้ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษา ตลอดจนคณะครูโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย ที่ให้ความอนุเคราะห์ด้านสถานที่ และอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ จนทำให้การจัดการประชุมสำเร็จลุล่วง เป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการ

ร่วมแสดงความคิดเห็น