แพร่ ประชุมคณะอนุกรรมการ บริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีฯ

ประชุมคณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดแพร่

เมื่อวันที่ 27 มิถุนายน พ.ศ. 2565 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมเวียงโกศัย ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัดแพร่ น.ส.นิติยา พงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ครั้งที่ 6/2565

📽โดยมีหัวข้อการประชุม ดังนี้

  1. รายงานผลการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  2. รายงานผลการบริหารจัดการหนี้ค้างชำระ กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่
  3. รายงานการเพิ่มจำนวนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแพร่ ประจำเดือนมิถุนายน 2565
  4. การพิจารณาอนุมัติโครงการของสมาชิก ที่ยื่นขอรับการสนับสนุนงบประมาณครั้งที่ 6/2565

โดยมี นางผุสดี ดวงเนตร พัฒนาการอำเภอสูงเม่น เข้าร่วมประชุมดังกล่าว ในการจัดประชุมเน้นมาตรการป้องกันและเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) และมาตรการสาธารณสุข D-M-H-T-T-A อย่างเคร่งครัด

ร่วมแสดงความคิดเห็น