สตรีแพร่ร้อยดวงใจ สืบสานพระราชปณิธาน

สตรีแพร่ร้อยดวงใจสืบสานพระราชปณิธานสานต่อภูมิปัญญารักษาอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย

เมื่อวัน7ส.ค.66 ที่โรงแรมแพร่นครา ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัด เป็นประธานในพิธีเปิดงาน สตรีแพร่ร้อยดวงใจ สืบสานพระราชปณิธาน สานต่อภูมิปัญญา รักษาอนุรักษ์ศิลป์ผ้าถิ่นไทย เนื่องในวันสตรีไทยประจำปี พ.ศ. 2566

เพื่อเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวง เนื่องในวันมหามงคล 12 สิงหาคม ซึ่งเป็นวันเฉลิมพระชนมพรรษา ด้วยสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ ที่มีพระวิริยะอุตสาหะ ตรากตรำบำเพ็ญพระราชกรณียกิจ เพื่อให้คนไทยได้มีอาชีพ และได้พระราชทานให้วันที่ 1 สิงหาคมเป็น “วันสตรีไทย” ของทุกปี เพื่อให้ผู้หญิงไทยมีโอกาสแสดงถึงความรู้ ความสามารถใน การพัฒนาประเทศ ควบคู่ไปกับการสร้างความเข้มแข็งให้สถาบันสังคม และให้สามารถเทียบเท่าสตรีสากลของหลายประเทศที่เจริญแล้ว ส่งเสริมบทบาทของสตรีในการส่งเสริมและอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าพื้นถิ่นให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง พัฒนาองค์ความรู้ ภูมิปัญญาด้านผ้าไทยและผ้าพื้นถิ่นของจังหวัดแพร่ ส่งเสริมอาชีพด้านการทอผ้า การออกแบบและการตัดเย็บเสื้อผ้า และมีช่องทางการตลาดเพิ่มมากขึ้น มีรายได้เพิ่มขึ้น คุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เผยแพร่ประชาสัมพันธ์การดำเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นที่รู้จักในวงกว้าง

ภายในงานมีการจัดกิจกรรมการแสดง และกิจกรรมเดินแบบผ้าไทยโดยองค์กรสตรี สาธิตกลุ่มอาชีพทุกอำเภอ การประกวดการรวมพลังสตรี ส่งเสริมอนุรักษ์ผ้าไทย ผ้าฟื้นถิ่น นิทรรศการและแสดงผลงานขององค์กรสตรี นิทรรศการสตรีศรีเวียงโกศัย ร่วมใจสืบสานอนุรักษ์ผ้าถิ่นไทย ก้าวไกลสู่สากล จำหน่ายสินค้ากลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี กลุ่มผู้ผลิต ผู้ประกอบการ OTOP กลุ่มอาชีพหมู่บ้านท่องเที่ยวโอทอป นวัตวิถีอีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น