เตรียมพัฒนาศักยภาพบทบาท กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัด

คณะอนุกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี ระดับจังหวัดแม่ฮ่องสอน เตรียมพัฒนาศักยภาพบทบาท กองทุนพัฒนาบท บาทสตรีระดับจังหวัด


วันที่ 20 กันยายน 2566 เวลา 10.00 น ที่ ห้องประชุมผดุงม่วยต่อ ศาลากลางจังหวัดแม่ฮ่องสอน
นายเชษฐา โมสิกรัตน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการบริหารกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีระดับจังหวัด จังหวัดแม่ฮ่องสอน ครั้งที่ 7/2566 โดยมีหัวหน้าส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมการประชุม

สำหรับการประชุมในครั้งนี้ เพื่อทราบเรื่องที่เสนอการขึ้นทะเบียนสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประเภทบุคคลธรรมดา กรมการพัฒนาชุมชน ได้กำหนดเป้าหมายการเพิ่มจำนวนสมาชิกกอง ทุนพัฒนาบทบาทสตรี ประเภทบุคคลธรรมดา มีจำนวนสมาชิกที่ต้องดำเนินการขึ้นทะเบียน ในปี 2566 จำนวน 3,774 คน การเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดแม่ฮ่องสอน ประจำปีงบประ มาณ ผลการคัดเลือกคนกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีดีเด่น ระดับเขตตรวจราชการ ประจำปี 2566 การขยายระยะเวลาดำเนินการตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี การรายงานผลการดำเนินงานตามประกาศคณะกรรมการบริหาร กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีเรื่อง มาตรการลดความเดือดร้อนให้แก่ลูกหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี และการบริหารจัดการหนี้กองทุนพัฒนาบทบาทสตรี จังหวัดแม่ฮ่องสอน

ร่วมแสดงความคิดเห็น