3 โรงเรียน สังกัด สพป. เชียงใหม่ เขต 1 รับโล่วิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14

โรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ นำโดยนายโกวิท หมื่นทา ผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ มอบหมายให้ ว่าที่ร.ต.ยงยุทธ ชาวน่าน ครูโรงเรียนอนุบาลเชียงใหม่ โรงเรียนวัดร้องอ้อ นำโดยนายศรีคราม ปิจมิตร โรงเรียนวัดร้องอ้อ มอบหมายให้นางสาวอัมพร ชัยวาปิน และนางเสาวณีย์ วงศาโรจน์ ครูโรงเรียนวัดร้องอ้อ และโรงเรียนทาเหนือวิทยานำโดยนายเกียรติศักดิ์ ชัยยาณะ ผู้อำนวยการโรงเรียนทาเหนือวิทยา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 1 เข้ารับโล่รางวัลโรงเรียนวิถีพุทธชั้นนำ รุ่นที่ 14 ในงานมาฆบูชา สมัชชาวิถีพุทธ ครั้งที่ 5 “20 ปีวิถีพุทธ พุทธนวัตกรรมการพัฒนาที่ยั่งยืน” จัดโดยมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ ในวันพุธที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ณ อาคารหอประชุม 48 พรรษา มหาวชิราลงกรณ์ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ร่วมแสดงความคิดเห็น