เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ เสริมพลังร้อยใจรักษ์

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00 น. นายเจริญ พิมพ์ขาล เกษตรจังหวัดเชียงใหม่ และนายเอกนรินทร์ ปินทะนา เกษตรอำเภอแม่อาย ร่วมกันขับเคลื่อนโครงการตามภารกิจกรมส่งเสริมการเกษตร ณ โครงการร้อยใจรักษ์ ตำบลท่าตอน อำเภอแม่อาย จังหวัดเชียงใหม่

โครงการร้อยใจรักษ์ เป็นโครงการตามพระราชดำริสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าพัชรกิติยาภา นเรนทิราเทพยวดี กรมหลวงราชสาริณีสิริพัชร มหาวัชรราชธิดา ในการแก้ไขปัญหายาเสพติดทรงเล็งเห็นว่าควรนำการพัฒนาเข้ามา เพื่อสร้างโอกาสและทางเลือกในการดำรงชีวิตให้ประชาชนในพื้นที่ เพื่อไม่ให้ประชาชนต้องพึ่งพายาเสพติดและสิ่งผิดกฎหมายอีกต่อไป จึงเกิดเป็น “โครงการร้อยใจรักษ์” ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2560 เพื่อร้อยใจทุกคนเข้ามาร่วมกันทำงาน เพื่อความผาสุข มั่นคงและยั่งยืนของชุมชนและสังคม
กรมส่งเสริมการเกษตร โดยสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินกิจกรรมเสริมสร้างอาชีพให้ความรู้แก่เกษตรกรในโครงการฯ ในเรื่องการผลิตมะม่วงคุณภาพ ,การเพาะเห็ด ,การผลิตไม้ตัดดอกเบญจมาศในโรงเรือน และใช้ระบบส่งเสริมเกษตรแปลงใหญ่แก่เกษตรในกลุ่มมะม่วง, สนับสนุนบรรจุภัณฑ์,กระดาษห่อไม้ตัดดอก ปัจจุบันเกษตรกรสามารถผลิตมะม่วงคุณภาพ โดยมีตลาดรองรับจากเอกชนมาช่วยสนับสนุน อีกทั้งผลผลิตที่เหลือคัดเกรดก็นำมาต่อยอดแปรรูปเป็นน้ำผลไม้หมักในรูปแบบต่างๆทั้งนี้เพื่อให้เกษตรมีอาชีพ รายได้ เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดในพื้นที่อย่างยืน

ร่วมแสดงความคิดเห็น