ผลสำรวจชี้ คนเชียงใหม่ อยากได้ไฟจราจรนับถอยหลัง !

ผลสำรวจความคิดเห็น FM100โพล “คนเชียงใหม่ คิดเห็นอย่างไรกับไฟจราจรนับถอยหลัง” พบว่าส่วนใหญ่คิดว่าช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้น ลดจราจรติดขัดได้ และลดการฝ่าฝืนสัญญาณไฟได้

สถานีวิทยุเสียงสื่อสารมวลชน FM100 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้เปิดเผยผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชน “FM100โพล” เรื่อง “คนเชียงใหม่ คิดเห็นอย่างไรกับไฟจราจรนับถอยหลัง” โดยทำการสำรวจระหว่างวันที่ 3 – 15 พฤษภาคม 2567 เก็บข้อมูลด้วยการตอบแบบสอบถามออนไลน์จากประชาชนซึ่งส่วนใหญ่เป็นชาวเชียงใหม่

ทั้งนี้ผลสำรวจพบว่าประชาชน ร้อยละ 49 เห็นว่าแยกที่รถติดมากที่สุดคือแยกรินคำ รองลงมาคือแยกศาลเด็ก ร้อยละ 22.3 และแยกข่วงสิงห์ ร้อยละ 17 ส่วนคำถามว่าสัญญาณไฟจราจรที่มีตัวเลขนับถอยหลังช่วยให้การขับขี่ปลอดภัยมากขึ้นหรือไม่ ร้อยละ 88.8 เห็นว่าช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น ร้อยละ 8.3 ไม่ช่วยให้ปลอดภัยมากขึ้น และร้อยละ 2.9 ไม่แน่ใจ

นอกจากนี้ประชาชนร้อยละ 68.4 เห็นว่าสัญญาณไฟนับถอยหลังช่วยลดการจราจรติดขัดได้ ร้อยละ 21.4 คิดว่าไม่ได้ และร้อยละ 10.2 ไม่แน่ใจ ส่วนคำถามว่าสัญญาณไฟนับถอยหลังช่วยลดการฝ่าฝืนสัญญาณไฟได้หรือไม่ ร้อยละ 76.2 คิดว่าช่วยได้ ร้อยละ 12.6 คิดว่าช่วยไม่ได้ และร้อยละ 11.2 ไม่แน่ใจ

สำหรับคำถามว่าเห็นด้วยหรือไม่ที่จะเพิ่มสัญญาณไฟข้ามถนนเพื่อให้สัมพันธ์กับสัญญาณไฟนับถอยหลัง ถ้ามีควรเพิ่มในแยกใด ร้อยละ 29.1 ตอบว่าแยกรินคำ ร้อยละ 25.7 ตอบว่าแยกศาลเด็ก และร้อยละ 17.5 ตอบว่าแยกข่วงสิงห์ โดยประชาชนส่วนใหญ่ ร้อยละ 91.7 เห็นด้วยว่าสัญญาณไฟจราจรที่มีตัวเลขนับถอยหลังมีประโยชน์ มีร้อยละ 4.4 ที่ไม่เห็นด้วย และร้อยละ 3.9 รู้สึกเฉยๆ

อย่างไรก็ตามยังมีข้อเสนอแนะอื่นๆ เกี่ยวกับสัญญาณไฟจราจรที่มีตัวเลขนับถอยหลัง ว่าควรมีทุกแยก เพื่อช่วยให้ผู้ขับขี่กะเวลาได้แม่นยำขึ้น ช่วยในเรื่องการหยุด การเบรกรถ การออกตัว ลดอุบัติเหตุจากสัญญาณไฟเหลือง แดง เขียว ที่บางครั้งไม่สามารถกะเวลาได้ และยังมีข้อเสนอแนะว่าหากไม่สามารถติดตั้งไฟนับถอยหลังได้อย่างน้อยขอให้มีไฟกระพริบ เพื่อให้จังหวะเวลาแก่ผู้ขับขี่ได้รู้ถึงเวลาในการหยุดรถ หรือการออกรถ และควรมีแหล่งไฟฟ้าสำรอง เพื่อทำให้สัญญาณไฟจราจรที่มีตัวเลขนับถอยหลังสามารถทำงานได้อย่างต่อเนื่องตลอดเวลา เป็นต้น

ร่วมแสดงความคิดเห็น