อบรมพัฒนาคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพสื่อเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล

วันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 9.00 น. ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการอบรมออนไลน์ “เรื่องการพัฒนาคณะกรรมการกลั่นกรองคุณภาพสื่อเข้าสู่ระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่” ผ่านระบบ Zoom Meeting ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้ด้วยสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล และการคัดกรองสื่อให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์ เหมาะสม มีคุณภาพ ก่อนการเผยแพร่สู่สาธารณะ ในระบบคลังสื่อเทคโนโลยีดิจิทัล ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน (OBEC Content Center) โดยผู้เข้ารับการอบรมในครั้งนี้ประกอบด้วย ผู้ดูแลระบบประจำสถานศึกษา และคณะกรรมการกลั่นกรองสื่อในแต่ละกลุ่มสาระการเรียนรู้ จำนวน 113 คน ณ ศูนย์ TEPE ONLINE สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่

ร่วมแสดงความคิดเห็น