ทม.แพร่ จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567

เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. นายโชคชัย พนมขวัญ นายกเทศมนตรีเมืองแพร่ มอบหมายให้นายเจตนิพิฐ หล้าประเสริฐ ปลัดเทศบาลเมืองแพร่ เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชน ประจำปีงบประมาณ 2567 เพื่ออบรมให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาท หน้าที่ ความรับผิดชอบ ตามภารกิจของการเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาเทศบาลเมืองแพร่ ร่วมสร้างทัศนคติที่ดีต่อการพัฒนาชุมชนอย่างถูกต้องตามกระบวนการและทิศทางการพัฒนาชุมชนในเขตเทศบาล เป็นการเพิ่มศักยภาพของคณะกรรมการชุมชน คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล พนักงานเจ้าหน้าที่ โดยการอบรมและศึกษาดูงานองค์กร กลุ่มวิสาหกิจชุมชน ที่มีการบริหารจัดการที่ดีสามารถนำมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรและชุมชนให้มีความน่าอยู่และสังคมเป็นสุขมากขึ้น เป็นการสร้างเวทีของการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้ระหว่างชุมชนท้องถิ่น โดยมีภาคีเครือข่ายที่มีทั้งคณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล คณะกรรมการชุมชน พนักงานเจ้าหน้าที่ ทำให้สามารถนำเอาแนวคิดและวิธีการดำเนินงานมาปรับใช้ในการพัฒนาองค์กรและชุมชนในเขตเทศบาลเมืองแพร่ ให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมและศึกษาดูงานมีการแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นซึ่งกันและกันโดยผ่านกระบวนการคิด การวิเคราะห์ได้อย่างเป็นระบบ โดยมีผู้เข้าร่วมทั้งสิ้น จำนวน 145 คน ณ ห้องประชุมสภาเทศบาลเมืองแพร่

ร่วมแสดงความคิดเห็น