ประชุมระดมสมองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมอาหารพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกต

วันอาทิตย์ที่ 19 พฤษภาคม 2567 คุณธิตินัดดา จินาจันทร์ นักวิจัยประจำศูนย์วิจัยและพัฒนาการท่องเที่ยว สถาบันวิจัยพหุศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ หัวหน้าโครงการบริหารวิชาการเรื่อง “การยกระดับอาหารพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกตเพื่อสร้างเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์” จัดการประชุมระดมสมองเพื่อเก็บรวบรวมข้อมูลวัฒนธรรมอาหารพหุวัฒนธรรมย่านวัดเกต ณ อาคารดารุตตักวา ตำบลวัดเกต อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อใช้เป็นข้อมูลพื้นฐานในการวางแผนการดำเนินกิจกรรมการถ่ายทอดวัฒนธรรมอาหารสู่ประชาชนต่อไป

ทั้งนี้ นักวิจัยและเจ้าหน้าที่ของศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์ (FIN) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และทีมงานผลิตสื่อสร้างสรรค์จากศูนย์นวัตกรรมการสื่อสาร (CIC) คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้ร่วมปฏิบัติงานในการประชุมระดมสมองครั้งนี้ด้วย โดยเก็บรวบรวมข้อมูลอาหารจากผู้ประกอบการอาหารในชุมชนเพื่อที่จะใช้ในการพัฒนา ยกระดับจำนวน 3 เมนู

ร่วมแสดงความคิดเห็น