ประชาชนสนใจสมัคร สว.แม่ฮ่องสอน 269 ราย

จำนวนผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับอำเภอ รวม 7 อำเภอ จำนวน 269 ราย อ.เมืองสูงสุด 96 ราย น้อยสุด อ.สบเมย 10 ราย


วันนี้ 25 พ.ค.67 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ตามที่ได้มีพระราชกฤษฎีกาให้มีการเลือกสมาชิกวุฒิสภา ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษาและมีผลใช้บังคับเมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2567 โดยอาศัยอำนาจตามความในมาตรา 12 แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2561 ประกอบข้อ 41 และข้อ 48 ของระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้งว่าด้วยการเลือกสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ประกาศกำหนดให้วันที่ 20-24 พ.ค.2567 เป็นวันสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา ตามที่เสนอข่าวไปแล้วนั้น

ล่าสุดเมื่อวันที่ 24 พ.ค.67 เป็นวันรับสมัคร สว.วันสุดท้าย ผลปรากฏว่า มีผู้ประสงค์ลงสมัครเลือกสมาชิกวุฒิสภา หรือ สว.ของจังหวัดแม่ฮ่องสอน จำนวนผู้สมัครรับเลือกสมาชิกวุฒิสภาจังหวัดแม่ฮ่องสอน ระดับอำเภอ รวม 7 อำเภอ จำนวน 269 ราย ข้อมูล ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2567 ประกอบด้วยอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอน 96 อ,ขุนยวม 41 อ.ปางมะผ้า 32 อ.ปาย 40 อ.แม่ลาน้อย 15 อ.แม่สะเรียง 35 อ.สบเมย 10 รวมทั้งหมด 269 ราย

นอกจากนี้ ทาง กกต. ต้องส่งรายชื่อผู้สมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา เพื่อตรวจสอบลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 14 (22) แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการได้มาซึ่ง สว. พุทธศักราช 2561 มาตรา 22 ระบุว่า เป็นหรือเคยเป็นผู้ดำรงตำแหน่งใดในพรรคการเมือง เว้นแต่ได้พ้นจากการดำรงตำแหน่งในพรรคการเมืองมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี นับถึงวันสมัครรับเลือก ทั้งนี้ จะมีการประกาศรายชื่อผู้สมัครภายใน 5 วัน นับแต่วันสิ้นสุดระยะเวลารับสมัคร (ภายใน 29 พฤษภาคม 2567) ต้องรอให้ กกต.เปิดเผยรายชื่อผู้สมัครให้ประชาชนทราบต่อไป

ร่วมแสดงความคิดเห็น