ร่วมมือลาว สกัดกั้นยาเสพติด

ผาเมือง รประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว ครั้งที่ 1/2565 เพิ่มมาตรการสกัดกั้นยาเสพติด

ห้วงวันที่ 31 มี.ค.65 ขไซยะบุลี สปป.ลาว จัดการประชุมชุดประสานงานประจำพื้นที่ชายแดน ไทย-ลาว ครั้งที่ 1/2565 ระหว่าง ข.ไซยะบุลี กับกกล.ผาเมือง ณ เทศบาลเมืองปากลาย ข.ไซยะบุลี สปป.ลาว โดยมี พล.ต.นฤทธิ์ ถาวรวงษ์ ผบ.กกล.ผาเมือง เป็นประธานฝ่ายไทย และ พลจัตวา กูด พมมา หน.บก.ทหาร ข.ไซยะบูลี เป็นประธานฝ่าย สปป.ลาว 

โดยในที่ประชุมได้มีข้อตกลงร่วมกัน ที่จะให้มีการพบปะอย่างเป็นทางการ 6 เดือน/ครั้ง โดยผลัดกันเป็นเจ้าภาพ และพบปะอย่างไม่เป็นทางการ 3 เดือน/ครั้ง หรือเมื่อมีเหตุการณ์เร่งด่วน นอกจากนี้ ยังได้มีการร่วมวางแผนการปฏิบัติร่วมในการสกัดกั้นยาเสพติด และการแลกเปลี่ยนข้อมูลที่เป็นประโยชน์อีกด้วย

ร่วมแสดงความคิดเห็น